آرشیف

خوانندگان محترم: برخی ازاسناد و مطالب بخشهای مختلف این سایت بعدازمدتی به بخش آرشیف سایت منتقل میشود.  شما میتوانید آنهارا ازآرشیف مطالعه نمائید.

(click here)  بخش چهارم    - کبیر توخی  - ٠۱ د سمبر ٢٠٠٨ شمه ای از جنایات سوسیال امپریالیزم شوروی در زندان مخوف پلچرخی
(click here)   نامه به سخیداد صبا
(click here) رحیمه توخی  ( دفترشعر - جلد سوم ) ای کارگر
(click here)   نامه به سخیداد صبا
(click here)   مکثی بر نوشته های سخیدادوحیدرخاراعلیه نوشته الینگار
(click here)   نامه
(click here)   استاد نسیم رخ ته مالوم کو، .....
(click here) س. پژوهشگر اگرآقای"عصمت رسا" بارک اوباما میبود!
(click here)   گفتگو و بحث آزاد در پلتاک
(click here) ماۀویست های افغانستان بارک اوباما، امید به یک سرکو بگر بهتر ؟
(click here) کبیر توخــی سنگ امپریالیزم اشغالگر در ترازوی اسلامی دولت ...
(click here) ماۀویست های افغانستان بیانیه ماۀویست های افغانستان در مورد ...
(click here) فوران در فش رزم
(click here)   شعر از سوما کاویانی
(click here)   شعر از سوما کاویانی
(click here) الینگار تبصره ای بر نوشته "مسائل ایدئولوژی"
(click here) سازمان ملی دموکراتیک آوارگان افغانی سال هفتم اشغال افغانستان توسط اشغالگران برهبری امریکا و موقف ما
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

روزتهاجم نظامی امریکا ومتحدین آنرا برافغانستان محکوم میکنیم!

(click here)  بخش سوم    - کبیر توخی  - ۱ اکتوبر ٢٠٠٨ شمه ای از جنایات سوسیال امپریالیزم شوروی در زندان مخوف پلچرخی
(click here)   گزارش
(click here) کبیر توخــی بخاطر چهلمین سالگرد جان باختن صمد بهرنگی
(click here) رحیمه توخی شعرآمیزش
(click here) فوران شعر دشنه گون
(click here) فوران تجاوزات جنسی بخشی از عملکرد های دولت دست نشانده وباداران .....
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

کشتاروقتل عام مردم بیدفاع ما بوسیله جنایتکاران امریکائی وناتو.....

(click here)   اشعار از سوما کاویانی
(click here)   اشعار از سوما کاویانی
(click here)   اشعار از سوما کاویانی
(click here) رحیمه توخی درنگی گذرا بر جایگاه زن ، ازدید ادیان بزرگ
(click here)   اشعار از فوران
(click here) سهيلا دهماسی آيا جوانانی که در سياهچالهای رژيم شکنجه...
(click here) س فولاد هروی مقرر لوی سارنوال کردن
(click here) از فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در کانادا گزارشی از 4 روز جشنواره تيرگان (يکی بود يکی نبود) در تورنتو، کانادا
(click here) سوما کاویانی شب خون اژدھا
(click here) سوما کاویانی درفش کاویان
(click here) سوما کاویانی من وھراس
(click here) سوما کاویانی من و مھتاب
(click here) کبیر توخــی انفجــار در برابر ســـفارت هـــند در کا بل
(click here) سوما کاویانی

در تلاش دیموکراسی   

(click here) سوما کاویانی

سر زمین من

(click here) موسوی پاسخ به یک پاسخ
(click here) موسوی

توضیحی کوتاه در رابطه بایک "پاسخ"

(click here) سید فضل احمد پیمان ســـرود غم
(click here) کبیر توخی تورنتو (٢٠/٦/٢٠٠٨) سید بشیر بهمن
(click here) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی ظاهر طنین نمایندۀ افغانستان نیست ...
(click here) پ. رتبیل شعر (به: مجید )
(click here) ارسالی کبیر توخــی کتابچه حقیقت
(click here) رحیمه توخی به یکتن از اسطوره های مقاومت ( مجــیــد )
(click here) سوما کاویانی سیاه سر
(click here) موسوی باز هم عرض ارادتی خدمت آقای "بارز"
(click here) سوما کاویانی

بھمن نمردہ است

(click here) به اهتمام: فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان پیام آزادی(ناشرافکارملی- مترقی) - شماره دهم
(click here) سید فضل احمد "پیمان" خواب غفلت
(click here) سید فضل احمد "پیمان" هیولای ظلمت
(click here)   حمله  خصمانه برمجید(کلکانی) ناشی ازخصومت...
(click here) رحیمه توخی  ( دفترشعر - جلد دوم . بخش اول ) ای زن
(click here) موسوی توطئه علیه "معروفی"، هوشدار برای همه
(click here) ح. دهقانپور نامه سرگشاده به ویبسایت "گفتمان"
(click here) س. پژوهشگر مهره های کاندید شده ازطرف قدرت های امپریالیستی....
(click here) موسوی عرض ارادتی خدمت آقای "بارز"
(click here) موسوی تایید تجاوز باحیل گوناگون
(click here) انتخابی سوما کاویانی اشعار از برتولت برشت
(click here)

سوما کاویانی -  بھار ٢٠٠١

من کیستم
(click here) تتبع  و نگارش ( کبیر توخی ) مروری بر سیر حرکت تاریخی طبقه کارگر افغانستان
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) به مناسبت اول ماه می روز بین المللی طبقه کارگر
(click here) صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو
(click here)   در حاشیه یک رویداد....
(click here) فوران سیاه روزهای هفت وهشت ثوررامحکوم وتقبیح مینماییم
(click here) سوما کاویانی - اپریل ٢٠٠٨

"ای مرد کار گر"  -  بہ منا سبت اول ماه می روز جھانی کار گر

(click here) سوما کاویانی - اپریل ٢٠٠٨ اشعار
(click here) رحیمه توخی  -  ٢٢ اپریل ٢٠٠٨ ای کارگر ...
(click here)   گزارشی از تهران ...
(click here) سخی داد - ١٦اپریل ٢٠٠٨ کابوس های یک رویا
(click here) ح . پولاد حمله خصمانه به رهبران پرولتاریای جهان....
(click here)   فلم برنامه جهانی 8 مارچ" اتحادزنان آزادیخواه
(click here)   چه رازی درتطهیروتبرئه رهبران حزب توده ایران... 
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق داود "سرمد"
(click here) س. پژوهشگر - ١٩  مارچ  ٢٠٠٨ طرح "راه حل غیرسیاسی مشکل افغانستان" درماهیت آن اشاعه ایده های انقیاد ملی وحمایت ازنظام مستعمراتی است !
(click here) ح.دهقانپوز حمله به لنین . بوالهوسی کودکانه یا تلاش ناکام برای درمان ألام روانی ؟
(click here) رحیمه توخی  -  ١٦ مارچ ٢٠٠٨ جـشـن نـو روز
(click here) لعـل آ غـا  (ودان ) -  ۶١ مارچ  ٢٠٠٨ جواب به بشیر احمد حمید
(click here) گزارش دهنده: دنا عباسيان گزارشی از مراسم "روز جهانی زن" که توسط "اتحاد زنان آزاديخواه" در تورنتو برگزار شد.
(click here) سوما کاویانی اشعار
(click here)  کبیر توخــی   (۶ مارچ  ٢٠٠٨) در باره  نقشه جدید جهان توسط امپریالیزم امریکا
(click here) رحیمه توخی  -  ٧ مارچ ٢٠٠٨ به مناسبت صدمین سالروز ٨  مارچ  ( به در بند زنان ایران و افغانستان)
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان (م.ل.م ) به مناسبت گرامی داشت ٨ مارچ روز بین المللی زن
(click here) رحیمه توخی  -  ٢٠ فبروری ٢٠٠٨ جوان آرزو بر بر دل ...
(click here)  بخش دوم    - کبیر توخی  - ٢٧ فبروری ٢٠٠٨ شمه ای از جنایات سوسیال امپریالیزم شوروی در زندان مخوف پلچرخی
(click here) موسوی  - ١٦  فبروری ٢٠٠٨ تفرقه مذهبی خواست وسیاست استعمار
(click here) موسوی ختم قدرت جنرالها و یا آغاز شمارش معکوس به منظور تغییر نقشه سیاسی منطقه
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان شماره نهم پیام اّزادی ( ناشرافکارملی - مترقی )
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق میرزامحمد کاویانی
(click here)   زنده یاد میرزامحمد کاویانی
(click here)   بیایید از سخنان  " عالمانه رهبر  انقلاب اسلامی " ایران بیاموزیم !
(click here) کبیر توخــی (٢٤-١-٢٠٠٨) درنگی مختصر،بر مصاحبه  رفیق موسوی با پورتال افغان - جرمن
(click here) علی "مشرف" دهن کجی یک پرچمی به تاریخ
(click here) علی "مشرف" پاسخی پیشنهاد گونه خدمت آقای « ربانی بغلانی »
(click here) سازمان  پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)

سیاه روز" شش جدی" رامحکوم میکنیم!

(click here)  کبیر توخــی   (٢٣ دسامبر٢٠٠٧)

شمه ای از جنایات سوسیال امپریالیزم شوروی در زندان مخوف پلچرخی

(click here) موسوی

حج - رسمی قدیم در دیانتی جدید

(click here) عزیز ویس کشتن فرزند
(click here)   نقد برخی دیدگاه های فمنیستی در رابطه با خشونت علیه زنان
(click here) موسوی

کنفرانس اناپولیس - تلاش برای صلح ویا تدارک برای جنگ

(click here) موسوی

تقدیس ذات ونفس حاکمیت

(click here)   اعلامیه!
(click here) موسوی ساعتی چند پای صحبت یک استاد
(click here) کـبیر تـوخـی (٢٦/١٠/٢٠٠٧ ) تأملی بر کتاب " در جدال با خاموشی" .....
(click here) پ. رتبیل (٢٨ سیتمبر ٢٠٠٧) شعر"جلاد" به مناسبت....
(click here) فوران اشعار
(click here) فوران باقطع سلطه امپریالیزم وسرنگونی نظام فئودال...
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق سلطان احمد سهراب
(click here) ف.س پاسخ به فحش نامه انگک و بنگک
(click here) ف.س "مرابشناش" و "دفتریگانه"
(click here)  کبیر توخــی   (١٦ اگست ٢٠٠٧) نگرشی بر نقد داریوش برادری از ایرج مصداقی 
(click here) پ . لــیان ( جدی ١٣٧٢ جنوری )

فرار از آغوش خرس و ...

(click here)  

دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق سید بشیر بهمن

(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان شماره هشتم  پیام اّزادی ( ناشرافکارملی - مترقی )
(click here)   سید بشیر بهمن (عکس)
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق حیدر لهیب
(click here)

روف روشـنا یـی   (جولای٢٠٠٤)

"درنگی بر ژورنالیزم.... "
(click here) فوران کشف گورهای دسته جمعی ونظریات عوام فریبانه داکتر رسول رحیم
(click here)   دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق عبدالاه رستاخیز
(click here) ف.س اشتباه یا سقوط در لجنزار ابتذال
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق " یادی از ........"
(click here) ش . ن . سـتـیزمند بادرنگی مختصر
(click here) موسوی مغازله « واواک » با «X» ویا فرار مفتضحانه آخند ها
(click here)   نقش آمریکا در جدال "فتح الاسلام" و ارتش لبنان
(click here) ف.س

دختر زیبای آزادی

(click here)

رحیمه توخی  ( ٧می٢٠٠٧)

مــادر
(click here) کـبیر تـوخـی ( ١٢ سر طان ١٣٧٥- 4-7-1996) ملل متحد، چوب دست امپریالیزم امریکا
(click here) فوران بیا موزیم از آن پیرخردمند
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان اعلامیه
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان نامه !!!
(click here) فوران کودتای ٧ ثور
(click here)

کـبیر تـوخـی (١٢ فبروری ٢٠٠٧ )

جنایتکاران چرا همدیگر شانرا نبخشند ؟  
(click here) فــریـد افـســــــان  (سرطان ١٣٧٤) آقای روستار تره کی در مزبله تحریف و تطهیر
(click here) از فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان پیام آزادی  (ناشر افکار ملی-مترقی)
(click here) ب. نبی  ( 18 نومبر 2002 )   دوستم بر ساطور خونچکان هر متجاوز درافغانستان بوسه می زند
(click here) فوران

منظومه بلند کودتای ننگین هفت ثوروپیامد خونبار آن

(click here)

برگزار کننده: سازمان هواداران چریکهای فدای خلق ایران - سوئد

یاد یاران یاد باد!

(click here) رحیمه توخی ( حمل ١٣٨٦)

برداِر شعر

(click here) موسوی

زن ستیزی لومپنانه

(click here) ف . س

بهارسرخ آزادی

(click here) رحیمه توخی (١٤مارچ ٢٠٠٧ )

آغاز بهار

(click here) رحییمه توخی  ( ١٧ مارچ2007)

ننوشیم  می گلگون

(click here) رحییمه توخی  (جنوری 2006)

"پیام" آتشین

(click here) کبیر توخی ( اکتوبر 2005 )

پایگاههای نظامی امپریالزم  .....

(click here) ماۀو تسه دون

درباره دموکراسی  نوین

Download

 

هشت مارچ روزجهانی زن رابخاطرارج نهادن به مبارزات انقلابی ومترقی زنان علیه سلطه وستم امپریالیزم وارتجاع ودفاع ازخواستهای برحق زنان تجلیل میکنیم!

Download

 

محاکمه جنایت کاران جنگی وجنایت علیه بشریت بوسیله امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدور یک ترفند عوام فریبانه است!

Download

 

کشتارمردم درولسوالیهای پنجوائی وزیری ولایت قندهارجنایت دیگری است که امپریالیستهای امریکائی واروپائی علیه مردم افغانستان مرتکب شده اند؛وآنرا شدیداَمحکوم میکنیم!

 

Download

 

 کتاب افغانستان

الگوی دموکراسی امریکائی...

بازتابی از

تفکر انحرافی خرده بورژوائی، پارلمانتاریزم و تسلیم طلبی!