کشتارمردم درولسوالیهای پنجوائی وزیری ولایت قندهارجنایت دیگری است که امپریالیستهای امریکائی واروپائی علیه مردم افغانستان مرتکب شده اند؛وآنرا شدیداَمحکوم میکنیم!

طبق خبرگذاری بی بی سی روزچهارشنبه سوم عقرب 1385(25 اکتوبر2006) نیروهای نظامی اشغالگرناتوباثربمباران هوائی وفیرتوپخانه سنگین درمناطق مسکونی درولسوالیهای پنجوائی وزیری مربوط به ولایت قندهاربیش از (65) نفراززنان،کودکان ومردان راکشته وده هانفردیگررازخمی کرده اند. وتعدادزیادی ازباشندگان این مناطق مجبوربه فرارازخانه های شان شده اند. ولی برخلاف سخنگوی نیروهای اشغالگرناتو درقندهاردرروز اول حادثه مدعی شد که دراین عملیات به افرادغیرنظامی زیان نرسیده است ودرروزدوم ازکشته شدن غیرنظامیان «اظهارتاسف» نمود.این کشتاروحشیانه مردم بیدفاع جنایت هولناک دیگری است که قدرتهای امپریالیستی اشغالگرودولت دست نشاندۀ آنهابرمردم مظلوم وبیدفاع افغانستان رواداشته اند.

چندهفته قبل فرماندهی ناتودرقندهارودولت دست نشانده اعلام نمودندکه شورشیان طالبان را ازولسوالی پنجوائی بیرون رانده اند.آنهااین ولسوالی رامنطقه امن اعلام کرده وباشندگان آنراتشویق به بازگشت به خانه های شان نمودند. ولی برخلاف این ادعای شان  باردیگرمردم بیدفاع ومظلوم این منطقه راهدف بمباران هوائی وآتش توپخانۀ سنگین قراردادند. این عمل خود  دروغ پراکنی وتبلیغات پوچ آنهارادرمورداینکه انهادراقغانستان مشغول«بازسازی» ،«تامین امنیت» و«اسقراردموکراسی» اند، آشکارمیسازد.

بعدازتهاجم نظامی ابرقدرت امپریالیستی امریکا ومتحدین آن بتاریخ(7) اکتوبر(2001) به افغانستان وکشتارهزاران غیرنظامی وویرانی بخشهای زیادی ازکشوروتحکیم سلطه استعماری وتشکیل دولت دست نشانده ؛ آنهاباتبلیغات گمراه کننده سلطه استعماری شانرابرافغانستان وخلقهای آن «آزادسازی» و «رواج دموکراسی» وانمودکردند. ولی برخلاف درطی این پنج سال خلقهای ستمکشیده کشورقربانی امیال شوم امپریالیزم امریکاومتحدین آن ودولت مزدورشان بوده اند. این مدعیان دروغین آزادی ودموکراسی بخشهای وسیعی ازخاک کشورراباموادرادیواکتیووگازات سمی کشنده آلوده کرده اند. وباتعبیه هزاران حلقه مین ضدنفرووسایط درمناطق مختلف کشورروزانه چندین نفرکشته وزخمی میشوند. اینهاجنایات ضدبشری دیگری است که بوسیله قدرتهای اشغالگرعلیه مردم افغانستان صورت گرفته است. همچنان ملیونهاحلقه مین مهلک که قبلابوسیله اشغالگران سوسیال امپریالیست شوروی ورژیم مزدورخلقی پرچمیهاودردوران جنگهای ارتجاعی بوسیله گروه های جهادی، ملیشه های مزدوروگروه طالبان درخاک کشورکارگذاشته شده است؛ روزانه تعدادزیادی ازمردم قربانی این جنایت میشوند.

امپریالیستهای اشغالگرورژیم دست نشاندۀ آنهادرافغانستان درطی این پنج سال باطمطراق سخن از«بازسازی ونوسازی» ،«تامین امنیت» و«دموکراسی» دارند. درحالیکه برخلاف آنها به کشتاروسرکوب مردم مصروف بوده وهستند. وکشتارمردم ولسوالیهای پنجوائی وزیری ولایت قندهاردرروزهای قبل نمونۀ ازصدهاموردازکشتارمردم غیرنظامی درمناطق مختلف کشوربوسیله نیروهای اشغالگرودولت مزدورمیباشد.

امپریالیزم امریکاومتحدین آن به منظوررسیدن به اهداف غارتگرانۀ شان  قصد دارندتازیرنام «جنگ علیه تروریزم»  درمنطقه جنوب آسیا ومنطقه شرق میانه برای مدت طولانی باقی مانده واین مناطق راتحت سلطه وکنترول شان نگهدارند. حمله نظامی برکشورعراق وتحکیم سلطه استعماری برآن کشوروکشتارصدهاهزارغیرنظامی درعراق درطی این سه سال  جزء همین استراتژی سلطه گرانه  وغارتگرانه برخلقهاوملل تحت ستم جهان است که بوسیله امپریالزم امریکا ومتحدین آن به منصۀ اجراگذاشته شده است.

درشرایط فعلی خلقهای افغانستان وعراق درآتش جنگهای تجاوزکارانه وجنایات ارتشهای اشغالگرامریکاومتحدین آن ودولتهای دست نشانده میسوزند. مردم این دوکشوردرشرایط نهایت پرمشقتی گرفتارآمده وازفقرونیستی،بیکاری،بیدوائی،بیچارگی وتنگدستی شدیدارنج میکشند.دولتهای ارتجاعی مزدورمتشکل ازنیروهای ارتجاعی میهن فروش وضدمردم دردوکشوربرتوده های مردم وحشیانه ستم اعمال میکنند. خلقهای مظلوم عراق وافغانستان قربانی امیال شوم امپریالیستهای امریکائی،اروپائی ومتحدین آنهااند.هزاران نفرازمردم افغانستان وعراق اعم ازمردان وزنان درزندانهای ارتش اشغالگرامریکا تحت شکنجه های وحشیانه وغیرانسانی قراردارند. نظامیان امریکادرزندان ابوغریب درعراق وحشیانه ترین ونفرت انگیزترین شیوه های شکنجه جسمی وروحی رابراسیران عراقی اعمال کرده اند.واین همه کشتار،جنایات،تجاوزات،ویرانی وبربادی وفسادوتباهی که روزانه درافغانستان،عراق،فلسطین،لبنان ودرسایرکشورهای جهان صورت گرفته ومیگیرد، نتیجۀ شوم سلطه سرمایه وامپریالیزم بین المللی وحاکمیت دولتهای ارتجاعی دستیاروخادم آنست.

راه نجات واقعی خلقهای افغانستان وعراق ازسلطه استعماری قدرتهای امپریالیستی وازستم واستثماردولتهای مزدورفــئودال کمپرادوری وامپریالیزم مقاومت ملی مردمی وجنگ انقلابی تحت رهبری نیروهای انقلابی پرولتری است!

زنده باد مقاومت ملی مترقی ومبارزات انقلابی خلقهاوملل جهان علیه امپریالیزم وارتجاع!

مرگ برامپریالیزم وارتجاع!

5 عقرب سال 1385(27 اکتوبر2006)

(فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان)

 

Click for PDF Version