پیام آزادی (ناشرافکارملی- مترقی)

 1. شماره اول

 2. شماره دوم

 3. شماره سوم

 4. شماره چهارم

 5. شماره پنجم

 6. شماره ششم

 7. شماره هشتم

 8. شماره نهم

 

پیام آزادی (ناشرافکارملی- مترقی)

باهتمام: فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغنستان

 شماره اول 16  جوزا سال  1381 (جون 2002)  (PDF)

مطالب این شماره :

 1. پیشگفتارومرام نشراتی پیام آزادی

 2. بررسی اوضاع کنونی کشور

 3. دولت ونقش آن  درسرکوب وانقیادطبقات تحت ستم واستثمارجامعه

 4. صفحة ازتاریخ افغانستان

 5. ازفروریختن برجهای مرکزتجارت جهانی تاسقوط رژیم طالبان

 6. بدون رهبری انقلابی مردمی دست آوردهای مبارزات توده های مردم بوسیله گروه هاوطبقات ارتجاعی تصاحب میگردد.

go to top

 

پیام آزادی (ناشرافکارملی ـ مترقی)

شماره دوم  4 حمل  سال  1382 (مارچ 2003)  (PDF)

مطالب این شماره:

 1. ازفروریختن برجهای مرکزتجارت جهانی تاسقوط رژیم طالبان(بخش دوم)

 2. دولت ونقش آن درسرکوب طبقات تحت ستم واستثمارجامعه

 3. صفحۀ ازتاریخ افغانستان

 4. اوضاع کنونی جهان، بحران عراق وتشدید مخالفتهاوایجاد شکاف بین قدرتهای امپریالیستی

 5. نمونۀ از?دوستی? استعمارگران بربردگان شان

 6. باگرامی داشت ازخاطره مبارزات زنان علیه ستم سرمایه داران....

 7. قطعه شعرانتخابی بمناسبت(8) مارچ روزجهانی زن

 go to top

 

پیام آزادی(ناشرافکارملی ـ مترقی)

شماره سوم 10 عقرب سال  1382 (نومبر2003)  (PDF)

مطالب این شماره:

 

 1. تحت سلطه حاکمیت مستقیم استعماری امپریالیزم وارتجاع بومی مزدورصحبت ازقانون اساسی مترقی، انتخابات آزادودموکراتیک وایجادجامعه مرفه یک ترفند عوامفریبانه است

 2. سقوط بغدادوتحکیم سلطه استعماری امریکا وانگلستان برعراق

 3. ازفروریختن برجهای مرکزتجارت جهانی تاسقوط رژیم طالبان(بخش سوم)

 4. دولت ونقش آن درسرکوب طبقات تحت ستم واستثمارجامعه(بخش دوم)

 5. صفحۀ ازتاریخ افغانستان

 6. اشعارانتخابی

go to top

 

پیام آزادی(ناشرافکارملی ـ مترقی)

شماره چهارم ماه دلو سال 1382  (فبروری 2004)  (PDF)

مطالب این شماره:

 

 1. طبقات واقشارمختلف اجتماعی درکشورهای نیمه مستعمره ونیمه فـــئودالی ومواضع آنهادربرابرجنبشهای مترقی وانقلابی دراین جوامع

 2. ازفروریختن برجهای مرکزتجارت جهانی تاسقوط رزیم طالبان(بخش چهارم)

 3. پیدایش ملتها درمسیرتکامل اقتصادی اجتماعی جوامع انسانی

 4. صفحۀ ازتاریخ افغانستان

 5. ماهیت لویه جرگه، محتوی مسوده قانون اساسی ورقابت وصفبندیهای گروه های ارتجاعی

go to top 

 

پیام آزادی(ناشرافکارملی ـ مترقی)

شماره پنجم  ماه اسد سال  1383  (آگست 2004)  (PDF)

مطالباین شماره:

 

 1. اوضاع فعلی کشورووظایف نیروهای مترقی مردمی درقبال آن

 2. ازفروریختن برجهای مرکزتجارت جهانی تاسقوط رژیم طالبان( بخش پنجم)

 3. وضع طبقات مختلف جامعه افغانستان وموضعگیری آنهادربرابرجنبشهای مترقی وانقلابی

 4. توده های خلق ونیروهای انقلابی مردمی پاسداران واقعی استقلال وآزادی میهن اند!

 5. صفحۀ ازتاریخ افغانستان

 6. گوشۀ ازآلبوم افتضاح امپریالیستهای امریکا ئی وانگلیسی درزندان ابوغریب عراق 

 go to top

 

پیام آزادی(ناشرافکارملی ـ مترقی)

شماره ششم  ماه جدی  سال  1383  (جنوری ٢٠٠٥)  (PDF)

مطالب این شماره:

 

 1. مبارزه طبقاتی واهمیت آن

 2. ازفروپاشی برجهای مرکز تجارت جهانی تاسقوط  رژیم طالبان( بخش ششم)

 3. صفحۀ ازتاریخ افغانستان

 4. نگاهی مختصربه تحولات(25) سال اخیر واثرات سوء وحشتبارآن  برمردم ومیهن

 5. منشأسرمایه دار صنعتی

 6. اشعارانتخابی

go to top

پیام آزادی(ناشرافکارملی ـ مترقی)

شماره هشتم ١٥ اسد  سال 1386 (٦ اگست ٢٠٠٧ )  (PDF)

مطالب این شماره:

 1. دولت دست نشانده استعماردستخوش بحران فزاینده است…….. (1)                                  

 2. سیرحرکی جنبش ملی- دموکراتیک درافغانستان(بخش دوم)……(14)

 3. ازفروپاشی برجهای مرکزتجارت جهانی تاسقوط رژیم طالبان…(25)

 4. دوران طولانی اشغال وسلطه استعماری دولت صهیونیستی اسرائیل، رهبران خودفروخته وسرنوشت مصیبتباروالمناک خلق فلسطسن!...(39)

 5. کشتاربیرحمانه وتاسف بیشرمانه………………………….(57)

 6. اشعارانتخابی…………………………………………(61)

پیام آزادی(ناشرافکارملی ـ مترقی)

شماره نهم ٢٣ دلو سال 1386 (١٢ فبروری ٢٠٠٨ )  (PDF)

مطالب این شماره:

 1. فساد وورشکستگی دولت دست نشانده، شدت وگسترش جنگ وسلطه طالبان وعدم موفقیت قدرتهای اشغالگردر"جنگ ضد تروریستی» آنها!

 2. ازفروپاشی برجهای مرکزتجارت جهانی تاسقوط رژیم طالبان(بخش نهم)

 3. سیرحرکی جنبش ملی- دموکراتیک درافغانستان(بخش سوم)

 4. تاثیردین ومذهب ونفوذ روحانیون برجوامع مختلف درادوارتاریخ

 5. اشعارانتخابی

 6. آتش انتقام

 7. مبارزه ملی  دموکراتیک جداازمبارزه علیه امپریالیزم وارتجاع نیست

   

 

 

 

go to top