مقاله ها و مطالب رسیده

(click here) نویسنده: پولاد به مناسبت صد وسومین سالگرپیروزی انقلاب کبیراکتوبر
(click here) مبارزه برای جهانی بدون مرز( فغانستان- ایران) کاراتپه یا موریای شماره 2
(click here) نویسنده: پولاد تجدید نظرطلبی درکمونیسم تحت نام « سنتزنوین کمونیسم»
(click here) نویسنده: پولاد کتاب تحت عنوان:
پاسخ به حملات ضدانقلابی وخصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی افغانستان»
(click here) مبارزه برای جهانی بدون مرز( افغانستان- ایران) منازعات میان ملیت های مختلف درکمپ پناهجویی موریا باید متوقف شود!
(click here) مبارزه برای جهانی بدون مرز( فغانستان- ایران) ایانی برجنایات جمهوری اسلامی ایران علیه مهاجرین افغان نیست
(click here) مائویست های افغانستان پرخروش بادغریوشورشگری وطغیان درامریکا
(click here) امید امریکا درآتش خشمی سوزان
(click here) مبارزه برای جهانی بدون مرز( افغانستان- ایران) جنایت هولناک جمهوری اسلامی : غرق کردن کارگران مهاجرافغانستانی
(click here) پولاد بمناسبت بزرگداشت ازاول ماه می روزبین المللی طبقه کارگر
(click here) پولاد درمحکومیت سیاه روزهای فاجعه بار"7 ثور" و" 8 ثور" وعاملین خاین وجنایتکارآنها
(click here) کامران هدایت ویروس کرونا شتاب دهنده رقابتهای امپریالیستی وسیاستهای نژاد پرستی
(click here) نویسنده : پولاد کتاب: 

« سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروانقلابی...» و« سازمان رهائی...» است….. بخش دوم

(click here) فرهاد کیان رقابتهای منطقه ای اردوغان وجنگ علیه پناهجویان
(click here) مبارزه برای جهانی بدون مرز( افغانستان- ایران) پاسخ مردم به رژِیم جمهوری اسلامی وسپاهش: غلط کردید خطاکردید
(click here) پولاد درمحکومیت سیاه روز" 6 جدی"، روزتهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم «شوروی» به افغانستان
(click here) کامران هدایت- فرهاد کیلن حمله فاشیستی دولت وارتش ترکیه، کشتاروآوارگی صدها هزار  مردم کرد به چه معنی است؟
(click here) پولاد به پیشوازیکصد ودومین سالگرد انقلاب کبیراکتوبر
(click here) فرهاد کیان جامعه ایران ومهاجران افغانستانی
(click here) فرهاد کیان سوالاتی درموردتنش بین ایران وامریکا واحتمال درگیری نظام
(click here) پولاد بمناسبت اول ماه می روزهمبستگی پرولتاریای جهان
(click here) پولاد درمحکومیت سیاه روزهای فاجعه بار" 7ثور" و"8 ثور"
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی....» و« سازمان رهائی...» است.... ( بخش 16)
(click here) مائویست های افغانستان 7- قوس فرصتی برای گرامیداشت رفقای جان باخته یا جعل حقایق وتقلب کاری درتاریخ جنبش دموکراتیک نوین افغانستان
(click here) پلنگ، روباه تسلیم طلب وکفتارلاشخور
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم «گروه انقلابی خلقهای افغانستان» و«سازمان رهائی افغانستان» است......( بخش 15)
(click here) مائویست های افغانستان به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت رفیق اکرم یاری
(click here) پناهجویان ومهاجرین برای جهانی بدون مرز  (افغانستان - ایران) هندوستان: چهارمین غول اقتصادی جهان،خودکشی صدها هزاردهقان وموقعیت زنان
(click here) پولاد درمحکومیت سیاه روز"6 جدی"......
(click here) پولاد بمناسبت  بزرگداشت ازیکصد ویکمین سالگرد انقلاب کبیراکتوبر
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی...» و«سازمان رهائی...» است....( بخش 14)
(click here) پولاد درمحکومیت سیاه روز" 7اکتوبر"،....
(click here) مائویست های افغانستان حزب کمونیست (مائویست) افغانستان بکجا می رود؟
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم«گروه انقلابی خلقهای افغانستان» و«سازمان رهائی افغانستان» است....( یخش 13)
(click here) پولاد درمحکومیت کشتار و حشیانه خلق فلسطین توسط دولت جنایتکار و فاشیست اسرائیل
(click here) پولاد به پیشوازاول ماه می، روزانترناسیونالیسم پرولتری!
(click here) درمحکومیت سیاه روزهای ننگین وفاجعه بار" 7ثور" و"8 ثور"!
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیزم ورویزیونیزم« گروه انقلابی خلقهای افغانستان» و« سازمان رهائی افغانستان» است.....( بخش دوازدهم )
(click here) پناهجویان ومهاجرین برای جهانی بدومرز(افغانستان- ایران) رقابت طالبان وداعش برسرکشتارمردم افغانستان:  واشک تمساح دولت واشغالگران امریکائی
(click here) بازهم دولت آلمان وحربه اخراج پناهجویان افغانستانی
(click here) پناهجویان ومهاجرین برای جهانی بدون مرز(افغانستان- ایران) دردفاع ازخیزش بپاخاسته مردم ایران
(click here) پولاد درمحکومیت  سیاه روز" 6 جدی"
(click here) شرایط غیرانسانی که زنان پناهجو ازآن رنج می برند باید پایان یابد: پناهجویان ومهاجرین برای جهان بدون مرز ( افغانستان- ایران)
(click here) پولاد بمناسبت بزرگداشت ازیکصدمین سالگرد انقلاب کبیراکتوبر
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی خلقهای افغانستان» و« سازمان رهائی افغانستان» است....( بخش 11)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست- لنینیست- عمدتاًمائوئیست) داکترهادی محمودی- سرسلسله سنتریست ها- درگذشت!
(click here) پولاد نگاهی مختصربه اوضاع کنونی افغانستان
(click here) پولاد به مناسبت اول ماه می روزبین المللی طبقه کارگر
(click here) پولاد درمحکومیت  دوسیاه روزفاجعه بار" 7ثور" و" 8 ثور"
(click here) مائویست های افغانستان گلبدین ( قسمت چهارم)
(click here) مائویست های افغانستان گلبدین ( قسمت سوم)
(click here) مائویست های افغانستان گلبدین ( قسمت دوم)
(click here) مائویست های افغانستان گلبدین (قسمت یکم)
(click here) پولاد «سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم « گروه انقلابی خلقهای افغانستان» و« سازمان رهائی افغانستان» است....) بخش دهم)
(click here) پولاد کتاب: گوشه ای ازخیانتهای« گروه انقلابی...» و« سازمان رهائی...» به جنبش کمونیستی افغانستان
(click here) پولاد بمناسبت سی وهشتمین سالروز" قیام 24 حوت" مردم ولایت هرات
(click here) پولاد «سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی...» و« سازمان رهائی...» است.....( بخش نهم)
(click here) پولاد درمحکومیت سیاه روز" 6جدی"، روز تهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم « شوروی» به افغانستان
(click here) مائویست های افغانستان یادی ازرفیق جانباخته موسی جوالی
(click here) مائویست های افغانستان بیاد رفیق جانباخته اسحق اقبالی
(click here) پولاد بمناسبت نود ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب کبیراکتوبر
(click here) پولاد آموزش ازانقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی وتشدید مبارزه "بین دوخط" وافشای ماهیت ضدانقلابی انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم یگانه راه برای تشکیل حزب کمونیست ( م- ل- م) انقلابی است!
(click here) مائویست های افغانستان درپنجاهمین سالگرد انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی بسوی وحدت تمام مائویست های افغانستان وتدارک جنگ خلق!
(click here) مائویست های افغانستان 2اسد 1395 دهمزنگ پاسخ اشغالگران ومزدورانش به « عدالت خواهی»
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی...» و« سازمان رهائی...»......( بخش ششم)
(click here) مائوئیست های افغانستان درباره اعلامیه یکم سرطان 1395 « سازمان رهائی»  قسمت دوم
(click here) مائوئیست های افغانستان درباره اعلامیه یکم سرطان 1395 « سازمان رهائی»
(click here) مائوئیست های افغانستان آیا سران کشورهای  وابسته می توانند غرورملی داشته باشند!

 رجب طیب اردوغان از"شوری" تا " بی نمکی"

(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی ...« وسازمان رهائی...» است.....( بخش پنجم)
(click here) پولاد بمناسبت اول ماه می روزجهانی کارگر
(click here) پولاد درمحکومیت سیاه روزهای "7ثور" و"8 ثور" وپیامدهای خونین وفاجعه بارآنها برای خلق افغانستان
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی خلقهای افغانستان» و....( بخش چهارم)
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی خلقهای افغانستان» و.....( بخش سوم)
(click here) سندی از: سازمان کارگران افغانستان( م- ل م) دوانحراف دریک مسیر
(click here) پولاد
(click here) وب سایت "پیام آزادی" تجلیل از8مارچ، بزرگداشتی است ازمبارزات انقلابی ومترقی زنان جهان...
(click here)

" رخشانه" را سنگسارکردند

(click here) آیا کشفیات جدید علوم ماتریالیزم تاریخی را تائید میکند؟
(click here) مزدوری به امپریالیست های اشغالگرتحت نام " حقوق بشر"( فصل سوم)
(click here) مزدوری به امپریالیست های اشغالگر تحت نام" حقوق بشر"( فصل دوم)
(click here) مزدوری به امپریالیست های اشغالگرتحت نام" حقوق بشر"( فصل یکم)
(click here) پولاد درمحکومیت سیاه روز 6 جدی وافشای گوشه ای ازجنایات سهمگین سوسیال- امپریالیسم« شوروی» وباندهای جنایتکارووطن فروش «خلقی» پرچمی« سازائی» ودیگرگروه های همقماش آنها علیه خلق افغانستان
(click here) پولاد « سازمان انقلابی افغانستان» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی...» و« سازمان رهائی...» است.....( بخش دوم)
(click here)  مائویست های افغانستان به مناسبت7 قوس روزگرامی داشت جانباختگان جنبش مائویستی وجنبش دموکراتیک نوین افغانستان
(click here) پولاد بزرگداشت ازروزجانباختگان جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) تجدید تعهد به تداوم مبارزه درجهت تحقق آرمانهای عالی انقلابی آنهااست
(click here) پاسخ پناهندگان انقلابی افغانستان به وزیرخارجه آلمان
(click here) گزارش دهنده: سخی داد گزارشی ازتجلیل پنجاهمین سالگرتأسیس سازمان جوانان مترقی
(click here) متن بیانیه یکی ازرفقای مائویست درمراسم تجلیل پنجاهمین سالگرد سازمان جوانان مترقی درلندن- انگلستان
(click here) پولاد بمناسبت نود وهشتمین سالگرانقلاب کبیراکتوبر
(click here) پولاد به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس" سازمان جوانان مترقی" وآغازفعالیتهای جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید)
(click here) وب سایت "پیام آزادی" سیاه روز" 7 اکتوبر" روز تهاجم نظامی وحشیانه امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" را به افغانستان محکوم کنید ودرجهت قطع سلطه استعماری آنها وسرنگونی دولت مزدورمبارزه انقلابی را گسترش دهید!
(click here)  مائویست های افغانستان بیایید صحت وسقم اعتقادات مارا باعلوم بیازماییم
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری ودریوزگی برآستان امپریالیستهای اشغالگر
(click here) نوشته: سخی آتش پیشگامان علوم درشرق
(click here) پولاد « سازمان انقلابی ...» ادامه منجلاب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقلابی..» و«سازمان رهائی..» است.....
(click here) نویسنده: پولاد کتاب تحت عنوان:
پاسخ به حملات ضدانقلابی وخصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی افغانستان»
(click here) پولاد فاجعه 26 سرطان سال 1352
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت « سازمان انقلابی»( بخش 26)
(click here) اعلامیه ء مشترک (EN)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اعلامیه ء مشترک
(click here) پولاد به مناسبت اول ماه می روزانترناسیونالیسم پرولتری
(click here) پولاد سیاه روزفاجعه بار(7) ثوررا محکوم کنید وچهره های کثیف باندهای جنایتکار«خلقی» پرچمی،« سازائی» این قاتلین مردم افغانستان را هرچه گسترده افشا نمائید!
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی» ( بخش 25)
(click here) وب سایت "پیام آزادی" اعلامیه
(click here)  مائویست های افغانستان بارک اوباما واسلام واقعی وغیرواقعی!
(click here) پولاد قیام( 24) حوت هرات طغیان مرد مانی بود که ازشدت اختناق واستبداد فاشیستی وجنایات سبعانه رژیم «خلقی» پرچمیها بستوه آمده بودند
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) (هشت مارچ) را با برافراشتن درفش فمینیسم پرولتری گرامی دارید!
(click here) پولاد به مناسبت 8 مارچ روزبین المللی زن
(click here) نوشته از: پولادگر درباره هوش مصنوعی ونگرانی پروفیسراستیفن هاکینگ
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت«سازمان انقلابی»(بخش 24)
(click here)  مائویست های افغانستان چگونه شبه ترتیسکیست ها چهره امپریالیسم راآرایش میکنند
(click here) ارسالی رفقای سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اعلامیه مشترک
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) مقاومت ملی، مردمی وسراسری خویش راخصلت انقلابی بخشید!
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی»(بخش 23)
(click here)  مائویست های افغانستان ماموریت جنگی ناتودرافغانستان پایان یافت!
(click here) ارسالی رفقای سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اکرم یاری درباره کاپیتالیزم بوروکراتیک
(click here) پولاد "6 جدی" سیاه روز فاجعه باری است درتاریخ افغانستان وداغ ننگی است برجبین باندهای جنایتکارووطنفروش "خلقی" پرچمی.....
(click here) وب سایت شورش اطلاعیه
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی»( بخش 22)
(click here)  مائویست های افغانستان بمناسبت سالروزشهادت رفیق اکرم یاری
(click here) "نبرده" هفت قوس
(click here) پولاد بزرگداشت ازشهدای جنبش انقلابی پرولتری، تجدید تعهد به ادامه راه انقلابی آنهاست!
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) (هفت قوس) روزجانباختگان جنبش مائوئیستی افغانستان مارابسوی شفق داغ انقلاب فرامیخواند!
(click here) ( وب سایت "پیام آزادی") اعلامیه
(click here) پولاد کودکان ازجمله آسیب پذیرترین قشراجتماعی بوده وهمواره درمعرض انواع خشونتها وتجاوزجنسی قرارمیگیرند
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت«سازمان انقلابی»(بخش 21)
(click here) 24 کشته و10 های مفقود دریک روز
(click here) پولاد به مناسبت نود وهفتمین سالگر پیروزی انقلاب کبیراکتوبر
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت « سازمان انقلابی»( بخش 20)
(click here) جنبش انقلابی آزادی افغانستان(جاآا) درپشتیبانی ازمردم قهرمان وسلحشورکوبانی
(click here) جنبش زنان تحت ستم افغانستان  زنان ومردان قهرمان کوبانی! آینده ازشماست!
(click here) پولاد

امضای "موافقتنامه امنیتی" توسط دولت مزدور، تسجیل اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیسم امریکا درافغانستان بوده وشدیداً محکوم است!
(click here) محصلین ملی - دموکرات افغانستان  درخارج ازمیهن! امضای معاهده استراتیژیک رژیم پوشالی کابل را با پیمان ناتووامپریالیزم امریکا محکوم میکنیم!
(click here) پولاد نقش متناقض روشنفکران درجنبشهای انقلابی پرولتری
(click here)  مائویست های افغانستان " سازمان انقلابی افغانستان " رابشناسیم « مارکسیست یا رویزیونیست؟»
(click here) تذکر: این نوشته حاوی مقالاتی است که درسالهای اخیردرباره خیزشها ومبارزات آزادیخواهانه خلقهای کشورهای عربی درشمال افریقا وشرق میانه تحریریافته ودروبسایت "پیام آزادی" به نشررسیده است. اینک آنهارابشکل یک رساله تنظیم نموده ومجدداًبه نشرمیسپارم.

پولاد

قیامها ومبارزات آزادیخواهانه توده های خلق درچند کشور عربی درشمال افریقا وشرق میانه وارزیابی از نتایج آنها
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) ساا درامتداد خط سیاه( بخش هشتم)
(click here) ( وب سایت "پیام آزادی") اعلامیه
(click here) تذکر: ازاینکه ویراستاری این کتاب را رفقای "مائوئیستهای افغانستان" داوطلبانه بعهده گرفته اند رفیقانه اظهارامتنان مینمایم. این همکاری قابل ستایش این رفقا خدمت مهم وارزنده ایست درجهت تقویت واستحکام خط انقلابی پرولتری(م-ل-م). پولاد کتاب " نگاهی به خیانتهای اپورتونیسم ورویزیونیسم به جنبش کمونیستی افغانستان"
(click here)  مائویست های افغانستان ازانقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی با مبارزه علیه اپورتونیزم ورویزیونیزم وتسلیم طلبی درسطح ملی وبین المللی حمایت کنیم
(click here) پولاد بمناسبت چهل وهشتمین سالگرد انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی چین
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) بیانیه مشترک شماری ازاحزاب وسازمانهای مائوئیست جهان دریاد بود ازسالروزشهادت کمونیست آلمانی رفیق آرنست تالمان
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت«سازمان انقلابی»( بخش 19)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) یادوارۀ 95 سالۀ درهم شکستن استعمارانگلیس درافغانستان رابا- درهم شکستن صفوف اشغالگران امپریالیست، تجلیل کنید!
(click here) پولاد به مناسبت نودوپنجمین سالروزاستقلال افغانستان ازتسلط استعماری امپریالیسم بریتانی
(click here)  نویسندگان: سخی آتش وعلی خاوری فقط قهرمانان راه رهائی خلق، قهرمانان واقعی اند نه شهزادگان یا عاملین ومزدوران استعماروامپریالیسم
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) یک افسربلند پایه امریکائی درافغانستان کشته شد
(click here) مائویست های افغانستان سازمان انقلابی افغانستان» را بشناسیم"مارکسیست یا رویزیونیست؟"
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اعلامیه
(click here) پیام تسلیت رفقای سازمان کارگران افغانستان(م-ل-م).....
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی")  دولت صهیونیستی وفاشیست اسرائیل دست به جنایت هولناک دیگری زده وخلق مظلوم  وستمدیده فلسطین راغرق درخون کرد
(click here)  مائویست های افغانستان "سازمان انقلابی افغانستان" را بشناسیم«مارکسیست یا رویزیونیست؟»  فصل یازدهم
(click here) سندی از: سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)
(click here) پولاد تقلب "انتخاباتی" گسترده به تشدید تضادبین دودسته بندی ارتجاع مزدورانجامیده ونظام استعماری رادچاربحران .....
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) ساا درامتداد خط سیاه( بخش هفتم)
(click here) پولاد پیشرویهای نظامی سریع گروه"داعش" وتشکیل "دولت اسلامی" بخشی ازتوطئه خاینانه وجنایتکارانه امپریالیسم امریکا و....
(click here) گزارش از:ع. خاوری استالین کمونیست زنده جاوید درقلب توده ها
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی»(بخش 18)
(click here) نوشته شده توسط: الف"بهار" "انتخابات" پوشالی 24 جوزا، باز چهره گشایی کرد:.......
(click here)  مائویست های افغانستان "سازمان انقلابی افغانستان" را بشناسیم«مارکسیست یا رویزیونیست؟» ( فصل دهم)
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت«سازمان  انقلابی» ( بخش 17)
(click here)  مائویست های افغانستان "سازمان انقلابی افغانستان" را بشناسیم «مارکسیست یا رویزیونیست»؟
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) (سا) درامتداد خط سیاه  (6 )
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت«سازمان  انقلابی» ( بخش 16)
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت«سازمان انقلابی»(بخش 15)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) (سا) درامتداد خط سیاه ( 5 )
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) (سا) درامتداد خط سیاه ( 4 )
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) (سا) درامتداد خط سیاه ( 3 )
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) (سا) درامتداد خط سیاه ( 2 )
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) (سا) درامتداد خط سیاه ( 1 )
(click here) نویسندگان: پولاد و ح.دهقانپور فاجعه بدخشان روزنه ای برمظلومیت مردم افغانستان تحت اشغال امپریالیسم، چپاول وفساد رژیم پوشالی وخشم طبیعت
(click here) یکی ازهواداران جنبش دموکراتیک نوین( شعله جاوید) دروغگوئی، جعلکاری، لمپنی وفحاشی زادۀ ایدئولوژی بورژوازی، رویزیونیستی واپورتونیستی است
(click here) نوشته : س.آتش تجاوزیک پیشوای دینی بریک دختر ده ساله
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) بیایید( اول می) را به مثابه ء فریاد پرولتاریای سوسیالیست، گرامی داریم!
(click here) جنبش زنان تحت ستم افغانستان- فریاد گرامی باد روزانقلابی بین المللی کارگر
(click here) احزاب وسازمانهای مائوئیست بیانیه احزاب وسازمانهای مائوئیست به مناسبت بزرگداشت از(اول می) 2014 میلادی
(click here) پولاد اول ماه می روزانترناسیونالیزم پرولتری گرامی باد!
(click here)  مائویست های افغانستان روزاول ماه می رابه روزفراخوان جهانیان به انقلاب تبدیل کنیم!
(click here) پولاد سیاه روزهای فاجعه بار(7و8) ثور را محکوم کنید وچهره های ننگین عاملین وطن فروش، خاین وجنایتکارآنهاراافشا کنید!
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) چگونه چشمان" سرمایه داری پیرامونی" حکمتیست های"سازمان سوسیالیست های کارگری..."
(click here) د.شفق  بحران بهانه ای برای غارت آخرین لقمه توده ها(قسمت دوم)
(click here)

 نوشته از: س.اتش وح .دهقانپور

نقدی بربی تفاوتی های جنبش انقلابی افغانستان

(click here) پولاد انتخابات استعماری را تحریم کنید ودرجهت طرد سلطه استعماری امپریالیستهای جنایتکار وغارتگروسرنگونی  دولت دست نشانده مبارزه انقلابی را سازماندهی کنید!
(click here)  مائویست های افغانستان انتخابات فرمایشی راتحریم کنید!
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) حزب" همبستگی ملی افغانستان" خویشتن رامصادره به نفس میکند!
(click here)  مائویست های افغانستان چگونه کفتارهای امپریالیست اوکراین را دریدند؟
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) " انتخابات" حمل 1393 را تحریم کنید!
(click here) پولاد بحران اوکراین نتیجه ای تشدید تضاد بین جناحهای طبقه ارتجاعی حاکم ومداخلات مستقیم امپریالیستهای امریکائی واتحادیه اروپا وفدراسیون روسیه برتسلط براین کشوراست
(click here) مائویست های افغانستان چه کسانی به بهانه دفاع از"شعله جاوید" علیه مائویسم جهاد میکنند؟
(click here) پولاد خاطره ای قیام(24) حوت مردم ولایت هرات را گرامی داریم!
(click here) اعلامیه سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) تنها جنگ ممتدخلق، رهایی زنان را مادیت می بخشد!
(click here) پولاد 8  مارچ رابه منظورپشتیبانی وحمایت ازمبارزات انقلابی ومترقی زنان زحمتکش جهان تجلیل می کنیم!
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) نه با طالبان نه با رژیم پوشالی، دوشادوش خلق های آزادیخواه ولسوالی سیاه گرد غوربند!
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت«سازمان انقلابی»(بخش 14)
(click here) مائویست های افغانستان چه کسانی به بهانه دفاع از"شعله جاوید" علیه مائویزم جهاد میکنند؟   ( قسمت اول)
(click here) پولاد  پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی»(بخش 13)
(click here) یکی ازرهروان جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید)  نقدی برمواضع اپورتونیستی سازمان انقلابی افغانستان( بخش دوازدهم)
(click here) نوشته از: مائویست های افغانستان سازمان انقلابی افغانستان را بشناسیم « مارکسیست یا رویزیونیست؟»
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) علیه مشاطه گری
(click here) ائتلاف مارکسیستی-لننیستی- مائویستی افغانستان کشتاروحشیانه مردم بیدفاع غوربند به واسطه نیروهای اشغالگر وارتش رژیم پوشالی را شدیداض محکوم میکنیم.
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت"سازمان انقلابی"  ( بخش 12)
(click here) از: سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) درآینه ء شورش
(click here) ( وب سایت "پیام آزادی") تبصره مختصرپیرامون  یک گزارش وموضعگیری ایکه درقبال آن صورت گرفته است.
(click here) مائویست های افغانستان 2014 رابه سال ارتقای کیفیت انقلابی واوجگیری طوفان های مبارزه علیه رویزیونیزم، تسلیم طلبی وهرزه گی سیاسی مبدل سازیم
(click here) پولاد دررد اراجیف ولاطایلات یک عنصرحقیروتوطئه گرعلیه جنبش  مارکسیستی- لننیستی- مائوئیستی افغانستان!
(click here) نوشته : ازاحمد علی پیمان صحبتی باآقای علی امیری( بخش اول)
(click here) ائتلاف مارکسیستی-لننیستی- مائویستی افغانستان همه باهم درافشای ماهیت توطئه وتخریبکاری وب سایت بی.بی.سی
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) ششم جدی- سند وطن فروشی وسوسیال - خیانت پیشه گی مزدوران سوسیال- امپریالیسم" شوروی"- را تقبیح کنیم
(click here) نوشته از: ح. دهقانپور "شعله جاوید" وخاکستری بجامانده ازمائوئیسم افغانی
(click here) پولاد ششم جدی یکی ازسیاه روزهای تاریخ کشورراتقبیح کنیم!
(click here) دست اندرکاران وب سایت 3 عقرب "سازمان جوانان مترقی"،" گروه انقلابی"و"ساما"، برمیزارزیابی بامعیارهای علمی وانقلابی( قسمت دوم)
(click here) دست اندرکاران وب سایت 3 عقرب " سازمان جوانان مترقی"،" گروه انقلابی" و"ساما"،  برمیزارزیابی بامعیارهای علمی وانقلابی( قسمت اول)
(click here) پولاد چرا سران دولتهای امپریالیستی وارتجاعی به سوگ نلسون مندیلا نشسته  واورا مورد ستایش وتکریم قرارمی دهند؟
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت "سازمان انقلابی "( بخش 11) 
(click here) مائویست های افغانستان سازمان جوانان مترقی جنبش دموکراتیک نوین افغانستان  و نقش رفیق اکرم یاری در....( بخش چهارم)
(click here) مائویست های افغانستان سازمان جوانان مترقی جنبش دموکراتیک نوین افغانستان  و نقش رفیق اکرم یاری در.....( بخش سوم)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) 7 قوس: بانگ بلند دلکش ناقوس مقاومت وچیره گی بازوان ستبرناموس انقلاب!
(click here) مائویست های افغانستان 7 قوس روزیاد بود جانباختگان راه رهائی خلق افغانستان رابا ادامه مبارزه علیه امپریالیسم.....
(click here) پولاد بزرگداشت ازجانباختگان راه نجات خلق ومیهن تقدیری است ازکارنامه ای  مبارزات انقلابی آنها درجهت....
(click here) مائویست های افغانستان امضای توافق نامه امنیتی با امپریالیست ها، به معنی امضای سند  مستعره بودن رسمی افغانستان است
(click here) اعلامیه مائوئیست های افغانستان
(click here) پولاد تدویر لویه جرگه "مشورتی" توسط دولت مزدورکرزی وامپریالیستهای اشغالگرترفندی است برای اغوای توده خلق افغانستان!
(click here) اعلامیه رهروان جنبش دموکراتیک نوین (شعله جاوید)
(click here) یکی ازهواداران جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) نقدی برمواضع اپورتونیستی سازمان انقلابی( بخش دهم)
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت"سازمان انقلابی"( بخش دهم)
(click here) مائویست های افغانستان سازمان جوانان مترقی، جنبش دموکراتیک نوین  ونقش رفیق اکرم یاری در.....( بخش دوم)
(click here) مائویست های افغانستان سازمان جوانان مترقی، جنبش دموکراتیک نوین ونقش رفیق اکرم یاری.....( بخش اول)
(click here) پولاد به مناسبت نود وششمین سالگردانقلاب کبیراکتوبر
(click here) پولاد  پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت"سازمان انقلابی" ( بخش نهم)
(click here) یکی ازعلاقمندان جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) نقدی برمواضع اپورتونیستی سازمان انقلابی( بخش نهم)
(click here) روشن بین ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دولت دست نشانده کرزی
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) نفرین به هفتم اکتوبرورژیم پوشالی یانکی- مل این شاه شجاع سوم!
(click here) پولاد سیاه روز(7) اکتوبر(2001) سرآغازدوران شوم دیگری  ازاشغالگری نظامی، تسلط استعماری و.....
(click here) مائوئیست های افغانستان کارزار امپریالیست ها ومزدورانش علیه جنایات خلق وپرچم را افشا کنید!
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اعتصاب سراسری کارمندان وکارکنان"دولتی" درولسوالی نهرین
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) جنایتکاران" خلقی پرچمی"، جهادی، طالبی وخرگاه شاه شجاع سوم را به آتش بکشید!
(click here) یکی ازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) نقدی برمواضع اپورتونیستی سازمان انقلابی( بخش هشتم)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) درزندان هرات، رژیم  فاشیست کرزی چی می گذرد؟
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) رویزیونیسم"توفان" و"انقلابی" درخدمت منافع بورژوابروکرات های سوریه وجهان!
(click here) مائوئیست های افغانستان حل معضله فقردرجهان" با مدل های ریاضی؟
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت"سازمان انقلابی"  ( بخش هشتم)
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی") مسئول اصلی  کشته شدن(27) تن ازکارگران معدن ذغال سنگ درولایت سمنگان دولت مزدورکرزی!
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اطلاعیه
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت" سازمان انقلابی" ( بخش هفتم)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اخوانیزم درافغانستان برعرشه رویزیونیزم ایستاد است!
(click here) مائوئیست های افغانستان شیاد وشیادی درسیاست
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت"سازمان انقلابی"  ( بخش ششم)
(click here) مائوئیست های افغانستان شیاد وشیادی درسیاست
(click here) مائوئیست های افغانستان شیاد وشیادی درسیاست
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی") بکاربرد سلاح کیمیاوی جنایت هولناک دیگری است که علیه خلق مظلوم سوریه صورت گرفته است.
(click here) یکی ازعلاقمندان جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) نقدی برمواضع اپورتونیستی سازمان انقلابی( بخش هفتم)
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی") به مناسبت نود وچهارمین سال استقلال کشورازسلطه استعماری امپریالیسم انگلستان
(click here) پولاد  اتهامات دروغین وتوطئه های خاینانه ای کبیرتوخی این جاسوس کهنه کاربخشی ازتلاشهای مذبوحانه ای باندهای ....
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) چرارویزیونیست ها ازصحبت مشخص دررابطه به خط انقلاب ابا میورزند؟
(click here) یکی ازعلاقمندان جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) نقدی برمواضع اپورتونیستی سازمان انقلابی(بخش ششم)
(click here) پولاد جنگ" ضدتروریستی" امپریالیسم امریکا وناتووعواقب خونین و فاجعه باری که برای خلق افغانستان و....
(click here) علل وعوامل روانی، ایدئولوژیک فحاشی وبددهنی
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی»

( بخش پنجم)

(click here) مائوئیست های افغانستان تصحیح یک گزارش
(click here) پولاد اتهامات دروغین وتوطئه های خاینانه ای کبیرتوخی  این جاسوس کهنه کاربخشی از....
(click here) یکی ازعلاقمندان جریان دموکراتیک نوین                 ( شعله جاوید) نقدی برمواضع اپورتونیستی سازمان انقلابی( بخش پنجم)
(click here) برگردان: رفیق.ف.فرهوش "زنان شصت درصد فعالین مائوئیست هند راتشکیل می دهند"
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت "سازمان انقلابی"

( بخش چهارم)

(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اعلامیه درتقبیح قتل هشت تن ازکارگران درولایت لوگربوسیله جنایتکاران طالبی....
(click here) پولاد رد اتهامات دروغین و توطئه های خاینانه ای یک سنتریست جاسوس
(click here) مائوئیست های افغانستان چگونه رویزیونیستها برمائوتسه دون تهمت می بندند.
(click here) پولاد جناح دیگری ازطبقات حاکم ارتجاعی مصرطی یک کودتای نظامی، ثمره ای مبارزات آزادی خواهانه و   حق طلبانه ای توده های مردم مصرراتصاحب کردند.
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت "سازمان انقلابی".( بخش سوم)
(click here) مائوئیست های افغانستان زهر یا پاد زهر؟
(click here) پولاد عنصردیگری ازباند توطئه گر، فحاش وجاسوس مربوط به گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلب چهره ای خودرا نمایان کرد.
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اعلامیه
(click here) دست اندرکاران وب سایت"3 عقرب" دروغگو دروغ می گوید وقیاس گرقیاس می کند( بخش اول)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) رفیق بصیراخگر،شاهین ستیغ های سرخ
(click here) پ.ستیز "موم" درسال 1998  میلادی(م. ل .م) بوده است!!!
(click here) پولاد خیزشهای حق طلبانه خلقهای ترکیه ضربه ایست برپیکردولت ارتجاعی واستبدادی اردوغان این.......
(click here) مائوئیست های افغانستان "سازمان انقلابی" را بشناسید «مارکسیست یا رویزیونیست» - ( فصل هشتم)
(click here) پولاد  پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت"سازمان انقلابی"-( بخش دوم)
(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت« سازمان انقلابی»
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی") ازخواستهای برحق محصلین فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل حمایت می کنیم!
(click here) دست اندرکاران وب سایت"3 عقرب" درپاسخ به نوشته حامد بهارستانی
(click here) پولاد اعلامیه شماره (4) - جاسوسی، فحاشی وتوطئه گری برهان قاطعی برورشکستگی  ورسوائی رویزیونیستها واپورتونیستهای مرتد و.....
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) چرا "سازمان انقلابی افغانستان" درلاک"مارکسیسم- لنینیسم" می خزد؟
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) سنگ بیمایه اگرکاسه ی زرین بشکست قیمت سنگ نیفزاید وزرکم نشود
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی") فاجعه فروریختن مجتمع کارخانه های پوشاک دربنگله دیش  جنایت هولناک دیگری است که سرمایه داری جهانی....
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)

اول می 2013 میلادی:مائوئیسم بهارزمانه ی مااست!

(click here) پولاد تجلیل ازاول ماه می گرامی داشتی است ازمبارزات انقلابی طبقه کارگرعلیه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع!
(click here) پولاد 7و8 ثوردوسیاه روزننگین وفاجعه باردرتاریخ افغانستان!
(click here) پولاد اعلامیه شماره (3) - رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبان آنقدردرمهلکه ادبارورسوائی قرارگرفته اند که "راه نجات" شانرا از طریق اتهام زنی،جاسوسی وفحاشی جستجومی کنند.
(click here) پولاد

اعلامیه شماره (2)- رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبان توطئه گر.....

(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)

دردفاع ازرفیق "پولاد"

مرگ برمرتدانی که خط انقلابی صدراکرم یاری را به بازی گرفته اند!

(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) ازمرتدانی که کوری خویش راآفتابی کرده اند!
(click here) پولاد صدماتی که انواع رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی طی چهاردهه اخیربرجنبش انقلابی پرولتری کشوروارد کرده اند.   ( بخش چهارم)
(click here) سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) اپورتونیسم درلاک" دفاع ازرهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان"
(click here) پولاد "سوسیالیسم قرن بیست ویکم" هوگوچاوزالگوی ایده آل برای  بورژوا رفورمیستها ورویزیونیستهای رنگارنگ !
(click here) ( پیام آزادی) گرامی باد خاطرۀ قیام (24) حوت مردم ولایت هرات!
(click here) پولاد صدماتی که انواع رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی طی چهاردهه اخیربرجنبش انقلابی پرولتری کشوروارد کرده اند.   ( بخش سوم)
(click here) پولاد صدماتی که انواع رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی طی چهاردهه اخیربرجنبش انقلابی پرولتری کشوروارد کرده اند.   (بخش دوم)
(click here) پولاد صدماتی که انواع رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی طی چهاردهه اخیربرجنبش انقلابی پرولتری کشوروارد کرده اند. (بخش اول)
(click here) ( پیام آزادی) هشتم مارچ روزهمبستگی زنان زحمتکش سراسر جهان درمبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع است!
(click here) فرستنده: پیکارجو "صوفی های آدمخوار"
(click here) ارسالی: حزب کارایران- توفان رئالیسم اسلامی وفلسفه مارکسیست- اثر ارزشمند رفیق داکترغلام حسین فروتن
(click here) فوران شعرچیست؟
(click here) پولاد   گروه های ارتجاعی اسلامی تمسک ووسیله درپیشبرد اهداف غارتگرانۀ قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی اند
(click here) پولاد  کرزی مصئونیت قضائی سربازان امریکائی را درافغانستان به تصمیم " لویه جرگه" موکول کرد!
(click here) سوما کاویانی کودک سرمازده ای من
(click here) فوران یادی ازرفیق قاری ابوبکر
(click here) سوما کاویانی آن مرده بالای چارپائی زن افغان است
(click here) پولاد شش جدی یکی ازظلمتبارترین روزها درتاریخ کشوراست که....
(click here) پولاد  ده ها هزارکودک بی سرپرست درافغانستان نتیجۀ جنایات سبعانه امپریالیستها ومزدوران داخلی.....
(click here) فوران یادی ازرفیق استاد اخترگل
(click here) فوران یادی ازرفیق الله داد (خروش)
(click here) فوران یادی ازرفیق لهیب...
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی")

حملات نظامی وحشیانه وجنایتکارانه دولت صهیونیستی اسرائیل  برخلق مظلوم وبی دفاع فلسطین راشدیداً تقبیح ومحکوم می کنیم!

(click here) پولاد رویزیونیسم دشمن نقابدارکمونیسم انقلابی وانقلاب پرولتری است.
(click here) سوما کاویانی عید قربانگاهی بنام افغانستان
(click here) پولاد   اعلامیه
(click here) پولاد به پیشوازنود وپنجمین سالگرد انقلاب کبیراکتوبر.
(click here) و.ا.لنین

گامی درالفبای فلسفه علمی

(click here) نشرمجدد ازطرف دگروال جوره.... فشرده گزارش، ضرورت مبرم ایجاد حزب کمونیست واقعی....
(click here) دگروال جوره درجواب نوشته موسوی تحت عنوان" دگروال جوره تسلیمی...."
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی") 7 اکتوبر، سیاه روزآغازدوران اشغال نظامی وتسلط استعماری  امپریالیسم امریکاو"ناتو" برافغانستان رامحکوم می کنیم!
(click here) پولاد بیان حقایق یا تحریف حقایق!
(click here) پولاد پاسخ به یاوه گوئیها وفحاشی های عناصراپورتونیست توطئه گر!
(click here) ژرژ پوليتزر اصول مقدماتى فلسفه
(click here) سوما کاویانی  با من بزن فریاد
(click here)   فرستنده: فرهاد زرگر  مسئله گرسنگی درجهان
(click here) بیان حقایق دررابطه به جوره
(click here)

جنبش انقلابی آزادی افغانستان(جاآا)

اعلامیه شماره(6)
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی") کشتاروحشیانه وجنایتکارانه مردم بیگناه را توسط طالبان سفاک شدیداً محکوم می کنیم!
(click here) ( ویب سایت" پیام آزادی")

گرامی باد خاطرۀ مبارزان راه آزادی خلق ومیهن؛ ننگ ونفرین بروطن فروشان،......

(click here)

( ویب سایت" پیام آزادی")

کشتارکارگران معدن پلاتین توسط پولیس دولت جنایتکارافریقای جنوبی را شدیداً محکوم می کنیم!

(click here) پولاد پاسخ به حملات خصمانه موسوی
(click here) کبیر توخــی اطلاعیه
(click here) پولاد پاسخ به اتهامات بی بنیاد" گروه مائوئیستهای افغانستان"
(click here) ( سایت" پیام آزادی") اعلامیه
(click here)   نوشته از: پولاد بحث مختصری روی نوشتۀ آقای"خالقداد (پغمانی)"
(click here)   نوشته از: پولاد  ازانتقاد اصولی تا حمله اپورتونیستی!
(click here) نویسنده: قاضی راتب پردازهای تخیلی درلابلای خاطرات زندان محترم توخی
(click here) کبیر توخــی به مناسبت "یادهانی ازشهدای مردم افغانستان"
(click here) رحیمه توخی ما آرام نگیریم....
(click here) پولاد تجلیل ازجانباختگان راه آزادی خلق ومیهن....
(click here) سوما کاویانی برخیزدیگرزمان خواب نیست!
(click here) کبیر توخــی خاطرات زندان- جلد اول(تجدید چاپ)
(click here) پولاد پرولتاریا یگانه طبقۀ انقلابی پیگیراست که با دستیابی به سلاح کمونیسم انقلابی می تواند ......
(click here) سوما کاویانی من هنوززنده ام
(click here) پولاد  سیاه روزکودتای ننگین(7) ثوروپیامدهای خونین وفاجعه بارآن....
(click here) کبیر توخــی آن رزمنده ای بلند همت
(click here) سوما کاویانی بخواب ای رفیق
(click here) سوما کاویانی خسته ترین ام
(click here) رحیمه توخی چوتوفان آغازگردد....
(click here) ارسالی : بابک آزاد قتل عام مردم افغانستان، ننگ دیگری برپیشانی امپریالیسم وارتجاع!
(click here) رحیمه توخی شما زنان خفته درتابوت
(click here) سایت" پیام آزادی"  جنایت  سبعانه سربازامریکائی درکشتارمردم پنجوائی را شدیداٌ محکوم می کنیم!
(click here) پولاد به مناسبت گرامی داشت ازخاطرۀ قیام(24) حوت مردم هرات
(click here) سایت" پیام آزادی" روز8 مارچ را به منظورتقدیرازمبارزات زنان  زحمتکش وتحت ستم علیه امپریالیسم و.....
(click here) سوما کاویانی ای شیخ کج کلاه
(click here) سوما کاویانی باتوام ای مرد افغان
(click here) سوما کاویانی فلک بی پیر
(click here) کبیر توخــی واکنش دوتن ازقلاده بگرد نان درطویلۀ دزدان دریائی
(click here) ارسالی: مهران خرم اصول مقدماتی فلسفه از: ژرژپولیتزر
(click here) ناتور رحمانی  مزایده
(click here) ناتور رحمانی درغیاب مردم
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان( م ل م)  قیامها وتظاهرات توده های خلق درچند کشورعربی وارزیابی ازنتایج آنها( بخش دوم)
(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر(بخش دهم)
(click here) سایت" پیام آزادی"

رفتاراهانت آمیزوضد بشری عساکرامریکائی دربرابراجساد طالبان.....

(click here) کبیر توخــی سخنی با دوست گرانقدرومبارزم.....
(click here) کبیر توخــی

خاطرات زندان- جلد سوم( بخش چهاردهم)

(click here) پولاد

کیم جونگ ایل، نه یکی از"رهبران" کارگران وزحمتکشان جهان که رئیس دولت سرمایه داری......

(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر( بخش نهم)
(click here) اتحاد رهروان جنبش انقلابی( م. ل . ا) افغانستان تجاوزشش جدی 1358 خورشیدی سوسیال امپریالیسم  شوروی به افغانستان را جداً تقبیح می نمائیم!
(click here) پولاد سیاه روز(6) جدی، روزتهاجم نظامی وحشیانه سوسیال-امپریالیسم روسی به افغانستان را شدیداً محکوم کنیم!
(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر( بخش هشتم)
(click here) پولاد دولت ارتجاعی وضد مردمی هند یکباردیگربه جنایت فجیعی دستیازید!
(click here) ویب سایت" پیام آزادی"  تحت شرایط تسلط استعماری امپریالیستهای غارتگروحکومت اسلامی باندهای جنایتکارزن ستیز...
(click here) ویب سایت" پیام آزادی" دولت مزدورکرزی وامپریالیستهای اشغالگریکباردیگرمتوسل به ترفند....
(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر( بخش هفتم)
(click here) سوما کاویانی فتنه غارتگران
(click here) رحیمه توخی سخنی پیرامون شبنامۀ مبتذل....
(click here) رحیمه توخی فرمان می دهد میهن!
(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر( بخش ششم)
(click here) کبیر توخــی خاطرات زندان- جلد دوم( بخش 5- 10 )
(click here) پولاد با آموزش ازانقلاب کبیراکتوبروطرد انواع اپورتونیسم ورویزیونیسم.....
(click here) فوران جنگ وجنایت
(click here) فریده ثابتی گرامی باد 8 اکتوبرروزجهانی کودک
(click here) پولاد سیاه روز(7) اکتوبروپیامدهای شوم وفاجعه بارآن.....!
(click here) رحیمه توخی طلوع خورشید
(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر( بخش پنجم)
(click here) رحیمه توخی توراگویم امپریالیسم جهانخوار
(click here) کبیر توخــی مردم ستمدیده وبه اسارت گرفته شده افغانستان آیابخاطرکشتن ربانی متأثرند، یا.....
(click here) فوران ماهیت مضامین ومقالات سید هاشم سدید، بیانگر.....
(click here) کبیر توخــی خاطرات زندان- جلد سوم( بخش سیزدهم)
(click here) کبیر توخــی سخنی با آقای سدید
(click here) سوما کاویانی آسمان من
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان( م ل م) حزب کمونیست انقلابی ازطریق مبارزه ایدئولوژیک سیاسی وطرد.....
(click here) تهیه وتنظیم ازسهیلا دهماسی به یاد کمونیست فراموش نشدنی" داکترهنری نورمن بثیون"!
(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر( بخش چهارم)
(click here) سوما کاویانی افسون
(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر ( بخش  سوم)
(click here) سوما کاویانی بیا تا باهم خطرکنیم!
(click here) سوما کاویانی اگرمیهنم آزاد بود
(click here) ناتور رحمانی سرزمین من
(click here) فوران کارونقش آن درآفرینش شعر( بخش دوم)
(click here) کبیر توخــی خاطرات زندان- جلد سوم(بخش دوازدهم)
(click here) فوران کار ونقش آن درآفرینش شعر
(click here) اتحاد رهروان جنبش انقلابی( م ل م) افغانستان نقد مواضع( جدید) "ساما" و...
(click here) روشن بین تضادهای درونی نظام های سرمایه داری امپریالیستی و...
(click here) نادر( ثانی) آرش کمانگیروطالبان ما
(click here) ویب سایت ( پیام آزادی) حملات نظامی جنایتکارانه دولت پاکستان به مناطق شرقی کشورو...
(click here) سایت "پیام آزادی" پاسخ بیک نامه
(click here) فوران طنزدوران
(click here) فوران یادی ازرفیق مجید کلکانی
(click here) سوما کاویانی شعر: سنگسار
(click here) ناتور رحمانی ابلیس درآئینه
(click here) ناتور رحمانی روزحساب...
(click here) ترجمه: عبدالله باوی مهاتما گاندی، این پیامبردروغین!
(click here) سهیلا دهماسی هیزل دیکنز؛ خواننده زنان کارگرامریکا!
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان( م ل م) پیشینه سیاسی اسامه بن لادن وماجرای قتل وی
(click here) فوران  دیوانه کیست؟
(click here) ارسالی: حزب کارایران  تحولات لیبی وتجربه اندوزی ازآن
(click here) میرویس ودان محمودی سخنی با یک زن مبارزافغان
(click here) ناتور(رحمانی) ناتوردشت
(click here) ناتور(رحمانی) ندای مادروطن!!
(click here) فوران محفل بزرگداشت خانم حمیرا نگهت
(click here) میرویس ودان محمودی برگی ازخاطراتم درروزسوم حوت
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان( م ل م) بزرگداشت ازاول می، گرامیداشت ازنقش هستی آفرین ودورانسازطبقه کارگرو...
(click here) ناجیه بهمن

بیان واقعیت ها مبین شهامت، وکتمان آن،....

(click here) اتحاد رهروان جنبش انقلابی( م ل م) افغانستان    بمناسبت اول ماه می روزبین المللی طبقه کارگر
(click here) زلمی رحمانی باشد که....
(click here) پیام آزادی 7و8 ثور، دوتحول ارتجاعی ودوسیاه روزفاجعه بار.....
(click here) فوران منظومه پروسه انتخابات تقلبی....
(click here) سوما کاویانی اشعارارسالی
(click here) سوما کاویانی اشعارارسالی
(click here) سوما کاویانی اشعارارسالی
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م)

افشای چهرۀ یک ضدانقلابی وعامل نفوذی خاد....

(click here) فوران حزب کمونیست
(click here) کبیر توخــی خاطرات زندان کبیرتوخی- جلد سوم( بخش 11)
(click here) فوران نگرشی اجمالی برمسایل فرهنگی
(click here) میرویس ودان محمودی شهید گمنام الماس
(click here) میرویس ودان محمودی مبارزات آزادیخواهانه خلقهای خاورمیانه....
(click here) ناتور رحمانی سالها درافغانستان باران نخواهد بارید، وبهار...
(click here) ( پیام آزادی)

حمله نظامی قدرتهای امپریالیستی به کشورلیبی راشدیداً محکوم می کنیم

(click here) حزب کارایران(توفان) تجاوزامپریالیستی به لیبی راقویاً محکوم می کنیم
(click here) سوما کاویانی بهاران مقد مت خیر
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) قیامها ومبارزات توده های خلق درچند کشورعربی......
(click here) رحیمه توخی بهارمی رسد
(click here) میرویس ودان محمودی یادی ازشهید محمد موسی
(click here) سوما کاویانی بگوخواهربگو
(click here) رحیمه توخی آخربپاخیزم....
(click here)

( پیام آزادی)

هشت مارچ را با گرامی داشت مبارزات زنان.....
(click here) ناتور رحمانی به بهانه هشت مارچ...
(click here) سوما کاویانی اشعارارسالی
(click here) سوما کاویانی اشعارارسالی
(click here) فوران یادی ازرفیق پیرمحمد
(click here) سهیلا دهماسی سخنرانی رفیق اشرف دهقانی و...
(click here) کبیر توخــی نگاهی به مراسم چهلمین سالگرد حماسه سیاهکل
(click here) ناتور رحمانی پیام رزم آوران....
(click here) برگزیده ( کبیرتوخی) به اشغال افغانستان پایان دهید
(click here) نوشته: د . شفق "خاطرات زندان" روزنه یی برجنایات یک رژیم مزدور....
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م)

پیام تسلیت به حزب کمونیست ایران( م ل م) وسازمانزنان" هشت مارچ" ایران - افغانستان!

(click here) فوران در رثای رفیق نسرین( مینا حق شناس)
(click here) میرویس محمودی حمله نابخردانه مسئول سایت"بابا"...
(click here) رحیمه توخی فانوس بی رمق
(click here) کبیر توخــی خاطرات زندان- جلد دوم
(click here) اتحاد رهروان جنبش انقلابی(م ل م) افغانستان بدون تحقیق حق صحبت کردن را نداریم ( بخش چهارم)
(click here) م. و. محمودی پرت وپلا گفتن" سمندر" در زیرماسک انسان!
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان اقدام جنایت کارانه رژیم اسلامی ایران.....
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

سیاه روز 6 جدی را شدیداً تقبیح ومحکوم می کنیم!

(click here) اتحاد رهروان جنبش انقلابی(م ل م) افغانستان بدون تحقیق حق صحبت کردن رانداریم
(click here) میرویس ودان محمودی جواب به دروغنامه وجفنگنامه فردی بنام "انسان"
(click here) سوما کاویانی باعرض سلام و درودھای انقلابی خدمت ...
(click here) فوران یادی ازرفیق زبیرکوهستانی
(click here) عبد الرحمن مومنی محترم آقای انسان
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) پاسخ به یک نامه رسیده
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م)

بحران جنبش بین المللی کمونیستی....

(click here) رحیمه توخی بیداری اشجار
(click here) کبیر توخــی خاطرات زندان- جلد دوم( بخش دهم)
(click here) سوما کاویانی اشعار
(click here) رحیمه توخی فقراطفال
(click here) ناتور رحمانی نمایشنامه
(click here) فوران نوای انقلاب
(click here) فوران به مناسبت جنبش تاریخی سوم عقرب
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) پیروزی انقلاب کبیراکتوبرعصرجدیدی....
(click here) کبیر توخــی خاطرات زندان، جلد دوم بخش نهم
(click here) نوشته: و. ودید ازادعا تا واقعیت
(click here) اتحاد رهروان جنبش انقلابی( م-ل-م) افغانستان بدون تحقیق حق صحبت کردن راندایم
(click here) فوران انقلاب سرخ
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان سیاه روز(7) اکتوبر، روزتهاجم نظامی امپریالیسم امریکا.....
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) پاسخ به حمله یک اپورتونیست حقیر.....
(click here) فوران عشق انقلاب
(click here) ازفعالین چریکهای فدائی خلق ایران درامریکا فراخوان به تظاهرات....
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق یادی از رفیق - عبدالرحیم
(click here) ناتور رحمانی عشق وطن
(click here) ناتور رحمانی زیباتراززیبا
(click here) ناتور رحمانی شرارآذرخش
(click here) میرویس ودان محمودی یتیمان پرچمی ودوکتورین جدید شان...!
(click here) کبیرتوخی واکنش کبیرتوخی، دربرابرهمه کاره سایت"بابا" ومنجی وی!( بخش سوم)
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان به مناسبت گرامی داشت ازخاطره مبارزات ....!
(click here) فوران یادی ازرفیق واحد بشردوست
(click here) کبیرتوخی به دژخیمان بگوئید!
(click here) رحیمه توخی درپی فرصت....
(click here)

واکنش کبیرتوخی، دربرابرهمه کاره سایت"بابا" و...

(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) قتل رفیق آزاد ورفیق جیتندرراتوسط دولت ارتجاعی هند محکوم میکنیم!
(click here) سوما کاویانی  اشعار
(click here) ناتور رحمانی

آتشفشان های خشم ....

(click here) واکنش کبیرتوخی، دربرابرهمه کاره سایت"بابا"...
(click here) فوران

دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق عبدالغنی ملتهب

(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) پاسخ به وراجیها واراجیف مدافعین اپورتونیسم (3)!
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق بصیر اخگر
(click here) میرویس محمودی

 نبوغ غلام بچه هادی خان !

(click here) ناتور رحمانی پدر
(click here) ناتور رحمانی فرياد ....
(click here) فوران درد مشترک
(click here) کبیرتوخی پاسخ به فراخوان خنده برانگیزدوتن آبروباخت ...
(click here) میرویس محمودی زوزه کشیدن کفتارپیردرواپسین نفس برعلیه ببری انقلابی
(click here) تکثیراز: جهانگیرمحبی مردم ستمدیده فلسطین راتنها نگذاریم!
(click here) تکثیراز: جهانگیرمحبی مردم ستمدیده فلسطین راتنها نگذاریم!
(click here) تکثیراز: جهانگیرمحبی مردم ستمدیده فلسطین راتنها نگذاریم!
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق یادی از رفیق - خلیل الله
(click here) فعالین: جنبش نجاتبخش مردم افغانستان سخنان فاکس وزیردفاع دولت انگلستان ...
(click here) کبیرتوخی خاطرات زندان - جلد دوم ( بخش 8 )
(click here) ناتور رحمانی ازلاله ها، ستاره ها ...
(click here) فوران دهقان، خشک سالی وبمباردمان
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م)

پاسخ به حملات خصمانه مدافعین یک سند اپورتونیستی!  ( 2)

(click here) سخنرانی کبیرتوخی

گزارشی ازتظاهرات درتورنتو- کانادا

(click here) ناتور رحمانی شهید بهمن
(click here) ناتور رحمانی ندای مادر
(click here) ناتور رحمانی التماس
(click here) سوما کاویانی 

جمهوری اسلامی ایران پنج فعال سیاسی رااعدام کرد

(click here) نوشته: الینگار درباره مانورهای سازش یک جنایتکاربزرگ و...
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) اجتماع برای تظاهرات اول می مورد حمله پولیس دولت هالند قرارگرفت ...
(click here) مائوئیست های افغانستان گرامی باد اول ماه مه ...
(click here) فوران کارگر
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) به مناسبت اول می روزبین المللی طبقه کارگر
(click here) سوما کاویانی  ای موج طوفان زا
(click here) فعالین: جنبش نجاتبخش مردم افغانستان سیاه روزهای ننگین وفاجعه بار7 و8 ثوررامحکوم می کنیم !
(click here) ناتور رحمانی سرود آزاد
(click here) کبیر توخــی کارگر
(click here) فوران به پیشوازاول ماه می ...
(click here) فوران روزی که کمترین نگاه تبسم باشد
(click here) اتحاد رهروان جنبش انقلابی( م- ل - م) افغانستان بدون تحقیق حق صحبت کردن رانداریم
(click here) سوما کاویانی  بمن میگویی بخند
(click here) ناتور رحمانی تذکرلازم خدمت آقای فولادگر
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق یادی از رفیق -  اکرم یاری
(click here) از: فولادگر نامه برنوشته ناتوررحمانی
(click here) سوما کاویانی  اعلامیه!
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م ل م) پاسخ به «بیانیه» ای مدافعین یک سند اپورتونیستی!
(click here) فوران وقتی من شعرتورا می خوانم
(click here) فوران جهان باید شود آزاد
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق یادی از رفیق - رحیم محمودی
(click here) تألیف از: ح. پولاد فشردۀ ازخد مات جاودان مائوتسه دون  ...
(click here) رحیمه توخی بهار
(click here) ناتور رحمانی بهار می آيد .... 
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان تصمیم جمهوری اسلامی سفاک ایران...
(click here) رحیمه توخی از لاله زار ما ...
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان( م ل م) انکارازواقعیتها وتحریف حقایق ...
(click here) ناتور رحمانی

ازبرای غم توسینۀ دنیا تنگ است

(click here) ناتور رحمانی مردسالاری یامرد جباری
(click here) سوما کاویانی  فریادشو ای زن
(click here) رحیمه توخی زنی پا به زنجیر ...
(click here)

رهائی وآزادی واقعی زن درنابودی نظام  طبقاتی وایجاد نظام عادلانه مردمی است!

(click here) اکبر تک دهقان سیستان و بلوچستان: سرزمین محرومیت و مقاومت!
(click here) سوماکاویانی زن افغانم
(click here) سوماکاویانی

در سنگر خونین انقلاب

(click here) سوماکاویانی

تا شعله ای رزم ر ابازفروزان کنم

(click here) ارسالی: کبیرتوخی گزارشی ازمراسم بزرگداشت سی ونهمین سالگرد ...
(click here) نوشته از: فولادگر روزنه ای برکارزاراستعمارگران امپریالیست...
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان ( م ل م ) عملیات بزرگ نظامی درولسوالی مارجه ...
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق توریالی
(click here) انتخاب متن از: کبیرتوخی مذهب چست؟
(click here) رحیمه توخی گزاریش از محفل قیام سیاهکل با عکس ها
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق حفیظ صارم        
(click here) یاد داشت های از سرکوب  "مشترک "  - قسمت اول
(click here) ناتور رحمانی قفس ، قبر ، قيامت ...
(click here) ناتور رحمانی

بلند قامت

(click here) رحیمه توخی شعـــــــر یـــــاد دار
(click here) کبیر توخــی حمله امریکا و ناتو به ولایت هلمند
(click here) هوا شناسی ؟!
(click here) در باره کارزارمحاکمه مجدد اسدالله سروری
(click here) ناتور رحمانی تو...
(click here) ناتور رحمانی ای نازنين من!
(click here)  منتظری، "پدر حقوق بشر" یا طراح ولایت فقیه؟
(click here) کبیر توخــی جان پيلجر
(click here) رحیمه توخی شما زنان خفته در تابوت ...
(click here)  نویسنده : پولاد چرا نظام کمونیستی برای سرمایه داران ومالکان بزرگ زمین وسایر اقشارارتجاعی وحشت آوروبرای توده ها ی مردم آرزووهدف است؟
(click here) ناتور رحمانی قصه ای از ديروز ؟!
(click here) ناتور رحمانی رايت فتح
(click here) سوماکاویانی پرنده آخر پرنده بود
(click here) سوماکاویانی ایران زمین برادری من
(click here) سوماکاویانی یاد از زندانی ها
(click here) پولاد :از(گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان- م ل م-) گزارش مختصری ازجریان محفلی بمناسبت  تجلیل از16آذر، روزجنبش دانشجوئی ایران
(click here) ناتور رحمانی صدايی از تاريخ
(click here) درنگی بر مقالهء «صلح و توسعه اجتماعی!»
(click here) رحیمه توخی خاطرات 8 سال پایوازی زندان پلچرخی
(click here) کبیر توخــی  جلد دوم - بخش ( ٧) خاطرات زندان
(click here) رحیمه توخی زرعد خيزش ما ...
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان ششم جدی، سیاه روزتهاجم نظامی وحشیانه سوسیال امپریالیسم شوروی را برافغانستان ، شدیداً تقبیح میکنیم!
(click here) ناتور رحمانی شيوه پيکارما ...
(click here) ناتور رحمانی پرسش ؟
(click here) نویسنده : ح . پولاد

نوشته ای تحت عنوان ملالی جویا...

(click here) دکلمه یک شعر: توسط  هیلا (صدیقی)
(click here) ناتور رحمانی سه ابر قدرت ، سه شاه شجاع ...
(click here) خ.آشوب 8-12-2009
(click here) "چه گوارا "
(click here) رحیمه توخی اشعار
(click here) ناتور رحمانی خر مُهره ....
(click here) ص. ( خار سوز ) " جنايات حزبي " از ديد ديگر
(click here) سوما"کاویانی" در انتظار فردا
(click here) مجید کاوه «عمل» انقلابی، جایزۀ امپریالیستی نیست
(click here) بخش چهارم  - رحیمه توخی خاطرات 8 سال پایوازی زندان پلچرخی
(click here) اکبر تک دهقان در صف کلاشینکف!
(click here) رحیمه توخی ‫ﺗﺼــﻮر ﻛـــﻦ ...‬
(click here) پولادگر درباره نوشته " جنایات حزبی"
(click here) شورشگر نقد کوتاه و مختصر " جنایات حزبی "
(click here) بخش سوم - رحیمه توخی خاطرات 8 سال پایوازی زندان پلچرخی
(click here) رحیمه توخی اميد به آزادي
(click here) ملالی جان دیگر مدال نگیر که بد است
(click here) ناتور رحمانی جهل مستدام ؟!
(click here) ناتور رحمانی تا انفجار ديگر ....
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق- یادی از حسن شهید
(click here) اکبر تک دهقان

سازمان ملل متحد و توصیه به آدمکشی در ایران! 

(click here)  گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان( مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) پیروزی انقلاب اکتوبرنقش رهبری حزب کمونیست انقلابی را...
(click here) توسل به مبارزه مسلحانه، حق دموکراتیک مردم ایران است!
(click here) خواننده: ابی دوباره میشود آری
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق عزیز معلم
(click here) ناتور رحمانی کوچه ...
(click here) ناتور رحمانی (  ؟  )
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان هفت اکتوبرروزتهاجم نظامی امریکا وناتورابه افغانستان محکوم می کنیم!
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق لطیف محمودی
(click here) فوران دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق  داکترهادی
(click here) سوما کاویانی زندگی یعنی چہ؟؟؟
(click here) ناتور رحمانی عيد در تبعيد 
(click here) فوران

دلاوران رزمنده خلق - یادی از رفیق  شاه آغا راشد

(click here) کبیر توخــی  جلد دوم - بخش ( ٦) خاطرات زندان
(click here)
(click here) چه کسانی فاجعه ی11سپتامبررا سازمانده ای کردند!؟
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان کشتارمردم بیگناه درولایت قندوزتوسط قوای اشغالگر ناتوجنایت هولناک دیگری است علیه مردم افغانستان
(click here) ناتور رحمانی خـــاين!!
(click here) ناتور رحمانی لحظه های خونبار ... ؟!
(click here) ناتور رحمانی عاقبت زندگی ...
(click here) فوران
(click here) ناتور رحمانی در گذر گاه تاريخ
(click here) ناتور رحمانی جشن استقلال
(click here)

س. پژوهشگر

ضرب المثل عامیانه ای است که:" دیگ به ذغال می گوید رویت سیاه!"
(click here) فوران بحران مالی
(click here) ناتور رحمانی انتخاب يا انتساب ؟
(click here) ناتور رحمانی آخر تو ، چه بلايی ؟
(click here) مسئولیت رهبران ارتجاع سبزدرجنایتهای رژیم
(click here) ناتور رحمانی چهل پايگاه ، چهل پادشاه ؟؟!!
(click here) ناتور رحمانی هزاره های گمشده !!
(click here)

دکتر عبدالحکیم تمنا

انتخابات افغانستان – واقعیت تا رویا

(click here)

جهانگیر

چه کسانی به بهانه ی دفاع ازآزادی، زیرِپرچمِ اکبرگنجی سینه می زنند؟

(click here) آیامبارزه مسالمت آمیز درشریط کنونی،خود کُشی سیاسی نیست؟
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدوردرافغانستان به قربانیان جنایات شان «غرامت» می پردازند!

(click here) دایه دایه با صدای گیسوشاکری
(click here) سیمرغ از راستین
(click here) سرکوب خونین مردم ایغورشهرارومچی ایالت سین ...
(click here) ستاره ی روشن
(click here) خاموشی گناهست
(click here) خوشباور
(click here) اسارت شعر 
(click here) کاندید ریاست جمهوری
(click here) جمهوری اسلامی ، دژ کهنه ای در محراق آتشفشان
(click here)

سوما کاویانی 2009-07-09

دل من

(click here) حمایت هنرمندان آمریکایی ازمبارزات آزادیخواهانه ی مردم ایران
(click here) کبیر توخــی  جلد اول - بخش (١ - ٥) خاطرات زندان  
(click here)

ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است

(click here) خواننده:مرتضی برجسته دایه دایه وقتِ جنگه
(click here)

اطلاعیه شماره 6

(click here) ارسالی سهیلاعاشور گوشۀ ازجنایات دولت امریکا درزندان ابوغریب درعراق
(click here) یار دبستانی
(click here) رنگِ من سرخ است
(click here)
(click here) معنای زمینی اعجاز الهی
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خشم مردم ایران راعلیه نظام ارتجاعی اسلامی برانگیخت!

(click here) نادر ثانی

شورش‌های مردمی در اعتراض به خیمه‌شب‌بازیهای جمهوری اسلامی در تهران، ایران، خرداد ماه ١٣٨٨و قربانیان جنایتهای رژیم وابسته به...
(click here) نادر ثانی نابود باد جمهوری اسلامی و "عدالت" غيرمردمی‌اش!
(click here) مردم دراین"انتخابات"همچنان نه بازیگر،که تماشاگرند
(click here) نوشته ی:وحید ولی زاده جوانان،کارناوالِ انتخاباتی وسکسوالیته
(click here) آزموده را دوباره آزمودن خطاست
(click here) ناتور رحمانی کاکا تو هم بیگی که تازه س ...
(click here) ناتور رحمانی قصه کن ...
(click here) سوما کاویانی یکی بود یکی نبود
(click here) سوما کاویانی قلم
(click here) هالوکاست درفلسطینِ اشغالی
(click here) فوران

ماهیت طبقاتی نظام دموکراسی

(click here) ناتور رحمانی هنـــــوز ....
(click here) ناتور رحمانی آنطرف خط سياه ....
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

شکست ببرهای تامیل درسریلانکا این امررا بوضوح ثابت ساخت که درعصرامپریالیسم بدون رهبری انقلابی پرولتری مبارزات توده های خلق به شکست می انجامد.

(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

خلق پشتون قربانی اهداف شوم دولت پاکستان وحامیان خارجی آن وگروه های ارتجاعی اسلامی شده است!

(click here) سوما کاویانی اشعار
(click here) ح.دهقانپور عدالت امپریالیستی
(click here) ناتور رحمانی مادر مرا ببوس
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

کشتار مردم ما بوسیلۀ ارتشهای اشغالگر امریکا و ناتو و دولت دست نشانده راشدیداً محکوم میکنیم!

(click here) ناتور رحمانی لاله هـــــــــــای آتشين
(click here) سوما کاویانی بہ امید دیگر گونہ فردا
(click here) سوما کاویانی اگر ھرگز فردایی نمی بود
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان دو سیاه روز ننگین ۷ و ۸  ثور را محکوم می کنیم و ...
(click here) ناتور رحمانی اعتراف کن
(click here) ناتور رحمانی خون و طلا
(click here) فیلمی تکان دهنده ازسنگسار،شلاق واعدام
(click here)

سيد فضل احمد "پيمان"

بهار كشور ما

(click here) آرزوی دنیایی خالی از نابرابری و ستمگری !
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان ده ها تن اززحمتکشان افغانستان درراه پیداکردن لقمه نانی جان باخته اند
(click here) رحیمه توخی گل و خار
(click here) س . پژوهشگر اقدام ناعاقبت اند یشانۀ "زربی بی" نمایانگرفوران خشم فروخورده و  ...
(click here) بخش پنج    - کبیر توخی - ٢١ مارچ ٢٠٠٩ شمه ای از جنایات سوسیال امپریالیزم شوروی در زندان مخوف پلچرخی
(click here) ناتور رحمانی دو بيتی های ميهنی
(click here) رحیمه توخی بهار
(click here) ناتور رحمانی بهــــــــــانه ديگر ....
(click here) سوما کاویانی در چهار دیواری اندیشه
(click here) سوما کاویانی نوروز
(click here) کبیر توخــی پاره ای از عملکرد های گذشته سازمان CIA  در امریکای لاتین ...
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان قیام حوت ولایت هرات نمودی ازطوفان خشم خلق
(click here) سوما کاویانی شعر
(click here) سيد فضل احمد پيمان مقام زن
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان 8 مارچ راباحمایت ازحقوق اساسی زنان وپشتیبانی از ...
(click here) رحیمه توخی آتشی بیفروزیم ...
(click here) سوما کاویانی خانۀ زن
(click here) سوما کاویانی جنس لطیف
(click here) سوما کاویانی شعر
(click here) پولاد

روستارتره کی به بهانۀ حکایت داستان برخورد با مستنطقش کمونیسم انقلابی و ...

(click here) پولاد رمضان بشردوست با صحبتهای عوام پسندانه وریاکاری می خواهد مردم  را ...
(click here) ما سایه ها
(click here) شعر
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان تهاجم نظامی دولت استعمارگراسرائیل برمردم فلسطین ...
(click here) همایون کریم زاده بازنگری بر نگاشتئه
(click here) پولاد نظام سرمایه داری براستثماروستم وغارت وتاراجگری خلقها وملل ...
(click here) جهــــــــان سرمايه ؟!!
(click here) روشنبین تضادها،اختلافات واشتباهات درون جنبش انقلابی خلق افغانسستان را ...
(click here) مائویست های افغانستان به کمک نسل جوان کشور بشتابیم !
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان

کشتارخلق فلسطین رابوسیلۀ رژیم صهیونیستی اسرائیل محکوم میکنیم!

(click here) ناتور رحمانی آنطرف شيشه ها خاطراتی از سياه روز ٦ جدی
(click here) فعالین جنبش نجاتبخش مردم افغانستان سیاه روز شش جدی و پیامدهای شوم و ...
(click here) آصف (مهربان) سخنی پیرامون و ضع سیستانی و نقد آقای موسوی