گزیده ها

(click here) شماره چهارم شورش
(click here)   نیازعاجل
(click here)   نامه سرگشاده
(click here)   آیا دین افیون توده هاست!؟
(click here) مائویست های افغانستان در بزرگداشت رفیق زنده جاوید سیدال سخندان
(click here) الینگار پاسخ به کاروان
(click here) از: کاروان در امین سالگرد حزب کمو نیست سالگرد جنگ خلق در نیپال ماهیت رویزوینیستی حزب کمونیست نیپال (مائویست) را افشا کنید
(click here)   چگونه رهبری حزب کمونیست (مائویست) افغانستان ...
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان حزب کمونیست نپال (مائوئیست) باترک جنگ خلق و...
(click here) مائویست های افغانستان اول ما مه، روزتجدید تعهد به انقلاب پرولتری
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان پرولتاریا و خلقهای زحمتکش جهان متحد شوید و ...
(click here)   سي امين سالگرد شهادت رفیق اکرم یاری
(click here) مائویست های افغانستان

ماهیت رویزیونیستی حزب کمونیست نیپال(مائویست) راافشا کنید.

  قسمت اول (click here)
به مناسبت ١١٥ امین سالگرد ماۀو تسه دون قسمت دوم (click here)
  قسمت سوم (click here)
(click here) مائویست های افغانستان مروری برکارزار حزب کمونیست ( ماۀویست ) ...
(click here)   با صدر ماۀو در راه پیماۀی طولانی
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان انقلاب کبیراکتوبر، دیکتاتوری پرولتاریا و ...
(click here) فصل چهارم ، قسمت اول بدون مبارزه با  اپورتونیزم مبارزه با سرمایه داری ممکن نیست
(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

دفاع ازکمونیزم انقلابی ورهبران بزرگ...

(click here) گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) سقوط رهبران حزب کمونیست نپال(مائوئیست)...
(click here)

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)

راه حقیقت
(click here) مائویست های افغانستان علم در خدمت انقلاب
(click here) مائویست های افغانستان بدون مبارزه با اپورتونیزم مبارزه با سرمایداری ممکن نیست!

٣ - فصل سوم

(click here)

Published by Foreign Languages Press, Peking, China

Selected works of Mao Tse-Tung
(click here) مائویست های افغانستان قطعنامه جلسه تاریخی ٢٤ ام دسامبر ........
(click here) علی مشرف پاسخی پیشنهاد گونه خدمت آقای « ربانی بغلانی »
(click here) ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری) شرایط عینی وشرایط ذهنی و" وضع انقلابی" دریک جامعه
(click here)   نودمین سال انقلاب کبیراکتوبرازطرف کمونیستهای
(click here) سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری) به مناسبت نودمین سالگردانقلاب کبیراکتوبر
  مائویست های افغانستان بدون مبارزه با اپورتونیزم مبارزه با سرمایداری ممکن نیست!
  1. ١ - فصل اول
  2. ٢ - فصل دوم
(click here) سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری) "انعطاف درتاکتیک" یاعقب نشینی استراتژیک! 
(click here) ماۀویست های افغانستان گذری بر دید حزب کمونیست  ........

Decay of Imperialism

(click here) ماۀویست های افغانستان

 

اعلام عدم اعتماد بر رهبری ..........

Declaration of siezing relation

(click here) سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری) حزب کمونیست نپا ل (مائوئیست) راه جدیدی را در پروسه انقلاب دموکراتیک نوین زیر نام "پافشاری بر استراتژی و انعطاف در تاکتیک" تجربه میکند!
(click here)  بریالی- دربابایی   ( ثور١٣٨١- اپریل٤-٢٠٠٢) بیائید، جمعیت، " شورای نظار " و مسعـود را بهتر بشناسیم
(click here) پ. رتبیل ( کبیر توخی ) - (28-12-2006) عــبـــو ر لــحــظـــه هـــا
(click here) آذرویــه - فبروری  ١٩٩٨ ( حوت ١٣٧٦ ) مدافعان قلم بدست طالب در تقابلبا مدارک
(click here) پ. رتبیل (دهلی اول جنوری 1995) بذر شهاب
(click here) عزیز ویس زبان درازی یک حراف پرمدعا

(click here)

(PDF)

 

مائويست های افغانستان، سيپتامبر 2006 چهلمين سالگرد

انقلاب کبيرفرهنگی پرولتاريايیچين

رابادفاع فعال ازمائويزم جشن بگيريم!

 

(PDF) پ. رتبیل (حوت ١٣٧٢- ١٩٩٣) فتح محال

(PDF)

توسط يکی از رفقای  هوادار حزب کمونيست ايران (م ل م ) از آمريکا گزارش تصويری از تظاهرات سراسری ضد بوش