راه حقیقت

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری

 

 1. شماره سوم

 2. شماره چهارم

 3. شماره پنجم

 4. شماره ششم

 5. شماره هفتم

 6. شماره هشتم

 7. شماره دهم

راه حقیقت

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)

دور دوم شماره سوم  (PDF)

 

go to top

 

 

راه حقیقت

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)

دور دوم  شماره چهارم  ماه قوس  سال  1379(دسمبر2000)  (PDF)

مطالب این شماره:

 

 1. نگاهی به جنبش مشروطه خواهی وجنبش  دموکراتیک نوین درافغانستان( ازسال 1242 تا سال 1352)

 2. درحاشیه منظومه« سکۀ آزادی»

go to top

 

 

راه حقیقت

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)

دور دوم شماره پنجم  سرطان  سال 1380(سال 2001 میلادی)  (PDF)

مطالب این شماره:

 

 1. نقدی برنظرات ومواضع حزب کمونیست کارگری افغانستان

 2. پیام مابمناسبت تأسیس حزب کمونیست ایران(مارکسیست  لنینیست مائوئیست)

 3. بازهم رژیم جمهوری اسلامی ایران ودولت نظامی پاکستان به اقدامات ظالمانه وضدبشری علیه مهاجرین افغانستانی دستیازیده اند!

 4. اقدام ضدانسانی وضدملی امارت اسلامی طالبان راعلیه هندوان کشورمحکوم میکنیم

go to top

 

راه حقیقت

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)

دور دوم شماره ششم   (PDF) 

 

go to top

 

  

راه حقیقت

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان0اصولیت انقلابی پرولتری)

دوردوم  شماره  هفتم  (20) حمل  سال 1381  (اپریل 2002)  (PDF)

مطالب این شماره:

 

 1. علیه نظرات ومواضع «نهضت ملی افغانستان»

 2. امریکاومتحدین آن بافرش مینهای ضدپرسونل جنایت ضدبشری دیگری را علیه مردم افغانستان مرتکب شده اند

 3. اجیران وخادمان امپریالیزم ادعادارندکه مردم افغانستان ازتجاوزنظامی امریکا ومتحدین آن به کشورشان استقبال کرده اند!!

 4. 7 8 ثوردوسیاه روزمتوالی درتاریخ کشور!
   ـ اوضاع
   کنونی کشوروموقعیت دولت دستنشانده درکابل

go to top

 

 

 راه حقیقت

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)

دوردوم شماره هشتم  (15) ماه عقرب سال 1381 (نومبر2002)   (PDF)

مطالب این شماره:

 1. علیه نظرات ومواضع «نهضت ملی افغانستان»(بخش دوم)

 • الف: گردهمآئی بن یک آغاز نوین برای افغانستان

 • ب: شبح تروریزم وصف آرائی سرمایه داری جهانی

 • ج:  ارزیابی مذاکرات پتسبرگ(بن) درموردافغانستان

 • د: قیامهای همگانی وآموزش ازصعودونزول  آن

 1. نوشته« آزمونی ازنوویارسالتی دیگر» نمودبارزی ازخصومت ورزی نویسندگان آن علیه کمونیزم انقلابی است!

 2. دولت دستنشانده درمنجلاب بحران رقابت وتضادامپریالیستی ارتجاعی

go to top

 

 

راه حقیقت

ارگان سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)

دوردوم  شماره  دهم اول جوزا سال  1383(می 2004)   (PDF)

مطالب این شماره:

 

 1.  قانون اساسی سندی است که مطابق به خواست وارادۀ امپریالیزم وارتجاع تدوین وتصویب شده است.......

 2.  نقش مخرب رسانه های امپریالیزم جهانی وخادمان وآرایشگران آن دراغتشاش اذهان توده های مردم.....

 3.  بمناسبت بیستمین سال تأسیس جنبش انقلابی انترناسیونالیستی

 4.  7 و8 ثوردوسیاه روزننگین درتاریخ کشوررامحکوم میکنیم!

 5.  اعلامیه بمناسبت گرامی داشت ازاول ماه می روز بین المللی پرولتاریای جهان

 6.  تداوم وتشدید جنگ مقاومت ملی درعراق

go to top