به سایت پیام آزادی خوش آمدید

برای آغازیک جنبش مترقی وانقلابی درجامعه  وتقویت وتحکیم آن قبل ازهمه به تدارک  فکری نیازاست. این آمادگی فکری ازطریق تبلیغ وترویج اندیشه های انقلابی ومترقی درجهت ارتقای سطح آگاهی فکری وسیاسی توده های مردم وایجادیک تشکیل انقلابی مردمی میسرمیگردد.  زیرا بدون چنین تدارکی نمیتوان مبارزات ملی وطبقاتی توده های مردم را به جهت  درست واصولی آن رهبری کرده وآنرابه فرجام پیروزمندآن رساند.

درشرایط فعلی مردم کشورتحت سلطه استعماری مستقیم بیش ازسی قدرت امپریالیستی به سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکاودولت مزدورقرارداشته وازانواع ستم واستبداد،مظالم وبیدادگری رنج وعذاب میکشند. نجات کشورازوضعیت اشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیستهاوحاکمیت دولت مزدور، ورهائی واقعی توده های مردم ازستم واستثمارامپریالیزم ، فئودالیزم وکمپرادوریزم ازطریق مبارزه مترقی وانقلابی آنها امکان پذیراست. لاکن شرط لازم برای تدارک، آغازوتداوم چنین مبارزۀ دامن زدن به مبارزات سیاسی افشاگرانه علیه قدرتهای امپریالیستی اشغالگرورژیم مزدورمیباشد. درآن صورت است که میتوانیم توده های مردم رادر جهت تحقق این هدف بسیج وسازماندهی کنیم.

 همچنان باتوجه به ملحوظات فوق سعی مااینست تابا انتخاب موضوعاتی ازمنابع انقلابی ومترقی جهان  ونظرات ومواضع اصولی مربوط به بخشهای مختلف جنبش انقلابی پرولتری کشوروپخش آنها ازطریق این سایت تاحدتوان سهم خودرادراشاعه اندیشه های انقلابی ومترقی وتقویت  جنبش انقلابی کشورادانمائیم.